OGLASI

voditelj slučaja
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE
PLAV
07/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
07/06/2023
Poslodavac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE
Adresa
čaršiska b. b.
Opština
PLAV
Naziv radnog mjesta
voditelj slučaja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
PLAV
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Voditelj slučaja, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlene sa bolovanja ili najduže do 12 mjeseci. Opšti uslovi: - da je crnogorski državljanin; - da ima navršenih 18 godina života; - da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta; - da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Posebni uslovi: - da ima visoko obrazovanje (VII-1 nivo)- od 240 kredita CSPK-a; - socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijali pedagog, sociolog, defektolog i andragog; - da ima najmanje 1 godine radnog iskustva; - licenca za rad. Pored navedenih uslova koje treba ispuniti, kandidat treba da dostavi i sledeću dokumentaciju: • obrazac prijave na slobodno radno mjesto; • curriculum vitae- CV; • uvjerenje o državljanstvu; • fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; • diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak; • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručne radnike; • rješenje o izdavanju licence za rad ili licenca za rad. Provjeru radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, nakon isteka roka za prijavu vrši komisija koju obrazuje direktor Centra, nakon utvrđivanja liste kandidata. Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, te sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Potrebna dokumenta slati na adresu JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, ul. Koritska br. 2., 84325 Plav. (sa naznakom prijava na javni oglas).
Naziv zanimanja
Pedagog
Broj prijave
201252300136
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Diplomirani socijalni radnik (VII/1 SSS)
Psiholog
Pedagog
Defektolog

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
255-075
Fax
051/251-450

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.