OGLASI

Profesor/ica razredne nastave
JU OSNOVNA ŠKOLA ,,HAJRO ŠAHMANOVIĆ,,
PLAV
22/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/11/2023
Poslodavac
JU OSNOVNA ŠKOLA ,,HAJRO ŠAHMANOVIĆ,,
Adresa
RACINA BB
Opština
PLAV
Naziv radnog mjesta
Profesor/ica razredne nastave
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
PLAV
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Profesor/ica razredne nastave 1 izvršioc, na određeno radno vrijeme, radni odnos zasniva na puno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.08.2024.god. Uslovi : nastavnik razredne nastave koji je stekao više obrazovanje na univerzitetu ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija , podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 ili 300 kredita CSPK-a ) ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama , odnosno dozvolu za rad ( licenca ) ima crnogorsko državljanstvo . Obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca . Napomena : Radni odnos se zasniva za rad u matičnoj školi, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024.godine Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o Osnovnoj školi, uz prijavu sa potrebnom dokumentacijom obavezni su dostaviti uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte .
Naziv zanimanja
Profesor razredne nastave
Broj prijave
201252300312
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Profesor razredne nastave

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/251-021

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.