OGLASI

Referent za logistiku II
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Plužine
15/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
15/09/2023
Poslodavac
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Adresa
ul. Vuka Karadžića br.2. NIKŠIĆ
Opština
PLUŽINE
Naziv radnog mjesta
Referent za logistiku II
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Plužine
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
DIREKCIJA ZA IMS I OPŠTE POSLOVE Referent za logistiku II Uslovi za prijem na radnom mjestu - Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 180 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fakultet; - Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 9 mjeseci; - Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta, - Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, i isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić - Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Radno vrijeme je 8 časova. ISPRAVKA OGLASA: Vrši se ispravka Oglasa objavljenog dana 13.09.2023. godine za radno mjesto Referent za logistiku II u Direkciji za IMS i opšte poslove, za prijem 1 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci i glasi : „ Referent/kinja za logistiku II ,1 izvršilac na određeno vrijeme, radno vrijeme puno, sa radnim iskustvom od najmanje 9 mjeseci , mjesto rada Plužine ,oglas je otvoren 5 dana, a ne kako je objavljeno 15 dana. Uslovi:VSS-društvenog ili tehničkog smjera. Ostali uslovi ostaju nepromijenjeni.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
201332300035
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/204-277

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.