OGLASI

Radnik mašinske struke
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Plužine
13/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/09/2023
Poslodavac
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Adresa
ul. Vuka Karadžića br.2. NIKŠIĆ
Opština
PLUŽINE
Naziv radnog mjesta
Radnik mašinske struke
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Plužine
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
I. FC PROIZVODNJA HE “Piva” - Podružnica RADNIK MAŠINSKE STRUKE 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Uslovi za prijem - Dokaz o završenom srednjem stručnom obrazovanju,kvalifikacija obima 180 (ECVET) kredita, škola za KV radnike mašinske struke, program u trajanju od 3 godine, - Probni rad 1 mjesec, - Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod posebnim uslovima rada,( buka, vibracije, zračenja, klima; eksplozije, blizina el.energije, vještačko osvjetljenje, sudovi pod pritiskom, rad pod zemljom, - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili fotokopija biometrijske lične karte, - Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, - Radno vrijeme – 8 časova i - Mjesto rada: Plužine. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati u zatvorenoj koverti, na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić - Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Oglas o navedenom radnom mjestu objaviti u dnevnoj štampi.
Naziv zanimanja
Mašinski tehničar - tehnolog (IV SSS)
Broj prijave
201332300036
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Mašinski tehničar - tehnolog (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/204-277

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.