OGLASI

NAČELNIK/ICA UPRAVE ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I SAOBRAĆAJ
OPŠTINA PLUŽINE Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
Plužine
22/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/11/2023
Poslodavac
OPŠTINA PLUŽINE Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
Adresa
PLUZINE BB
Opština
PLUŽINE
Naziv radnog mjesta
NAČELNIK/ICA UPRAVE ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I SAOBRAĆAJ
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Plužine
Radno iskustvo
48
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
OPŠTINA PLUŽINE Trg br 4 tel: 069/654 055 Na osnovu člana 120 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i člana 41 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,Sl.list CG”, br. 2/18, 34//19 i 8/21), sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Plužine, donosi: O D L U K U o objavljivanju javnog konkursa Objavljuje se javni konkurs za imenovanje Načelnika/ce Uprave za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Plužine, (jedan/na izvršilac/teljka, na određeno vrijeme od pet godina). 1.Mandat i mjesto rada: Mandat Načelnika/ce Uprave traje 5 (pet) godina. Mjesto rada je u Plužinama. 2.Opšti i posebni uslovi: -Da je lice crnogorski državljanin; -Da ima navršenih 18 godina života; -Da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta; -Da nije osuđivano za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u državnom organu; -Da ima VII 1 nivo okvira kvalifikacija – Građevinski fakultet; -Da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili četiri godine radnog iskustva; -Da ima položen stručni ispit za rad u državnim organima i -Da poznaje rad na računaru. 3.Prijava na konkurs: Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentacijom dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, neposredno na pisarnici Biroa za zajedničke poslove ili preporučenom pošiljkom na adresu, Opština Plužine, Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti, Trg br. 4, sa naznakom: ,,Prijava na Javni konkurs za imenovanje Načelnika/ce Uprave za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Plužine“. NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ovaj konkurs objaviće se u dnevnom štampanom mediju i na web sajtu Opštine. Provjeru kompetencija, znanja i vještina vršiće poslodavac u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 08/21 i 37/22), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl. list CG”, br. 50/18).
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201332300064
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069-654-055
Fax
040-271-111

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.