OGLASI

INSPEKTOR/KA III
OPŠTINA PLUŽINE Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
Plužine
22/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/11/2023
Poslodavac
OPŠTINA PLUŽINE Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
Adresa
PLUZINE BB
Opština
PLUŽINE
Naziv radnog mjesta
INSPEKTOR/KA III
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Plužine
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
OPŠTINA PLUŽINE Trg br 4 tel: 069/654 055 Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22), Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Plužine, kao organ u čijoj nadležnosti je upravljanje ljudskim resursima, objavljuje: JAVNI OGLAS za potrebe Komunalne policije i inspekcijske službe Opštine Plužine U Komunalnoj policiji i inspekcijskoj službi Opštine Plužine, oglašava se prijem na sledeće radno mjesto: -Inspektor/ka III (jedan izvršilac/teljka na određeno vrijeme od pet godina). Kandidat/kinja treba da ispunjava sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: •Da je crnogorski državljanin; •Da ima navršenih 18 godina života; •Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta; •Da ima položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); •Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čine nedostojnim za rad u državnom organu; •Da ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja - tehničkog smjera; •Da ima najmanje dvije godine radnog iskustva i •Da poznaje rad na računaru. Prijava na oglas: Prijavu sa ličnom biografijom, kao i kompletnu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, neposredno na pisarnici Biroa za zajedničke poslove ili preporučenom pošiljkom na adresu, Opština Plužine, Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti, Trg br. 4, sa naznakom: ,,Prijava na Javni oglas za radno mjesto: Inspektor III u Komunalnoj policiji i inspekcijskoj službi Opštine Plužine”. NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ovaj oglas objaviće se u jednom dnevnom štampanom mediju i na web sajtu Opštine. Provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina vršiće poslodavac u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 08/21 i 37/22), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u držvnim organima (“Sl. list CG”, br. 50/18).
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201332300065
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069-654-055
Fax
040-271-111

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.