OGLASI

Direktor/ca
JU OŠ ,, ŽIVKO DŽUVER ,,BOBOVO - PLJEVLJA
Bobovo
25/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/05/2022
Poslodavac
JU OŠ ,, ŽIVKO DŽUVER ,,BOBOVO - PLJEVLJA
Adresa
BOBOVO-KOSANICA
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Direktor/ca
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bobovo
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Za direktora/icu može biti izabrano lice koje: 1.Ima najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika, (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; 2.Ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3.ima sedam godina radnog iskustva u nastavi; 4.ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 5.ima opštu zdravstvenu sposobnost. Kandidat je dužan da dostavi sljedeće dokaze: 1. Diplomu ili ovjerenu fotokopiju; 2. Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama ili ovjerenu fotokopiju; 3. Dokaz o radnom iskustvu od minimum 7 godina u nastavi; 4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, ili ovjerenu fotokopiju; 5. Ljekarsko uvjerenje; 6. Kopiju lične karte; Pored posebnih uslova, kandidat mora da ispunjava i opšte uslove, i da dostavi sljedeće dokaze: 1.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 2.Dokaz o državljanstvu Crne Gore Pored opštih i posebnih uslova kandidat za direktora je dužan da, uz prijavu na konkurs priloži Program razvoja ustanove. Direktor javne ustanove bira se na osnovu javnog konkursa i podnesenog Programa razvoja javne ustanove. Direktor javne ustanove bira se na period od četiri godine (48 mjeseci). Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu: JU OŠ Živko Džuver,, Bobovo - Pljevlja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u u okvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201412200351
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/374-060

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.