OGLASI

Sekretar/ka
JU OŠ RISTAN PAVLOVIĆ Pljevlja
Pljevlja
23/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/09/2022
Poslodavac
JU OŠ RISTAN PAVLOVIĆ Pljevlja
Adresa
VUKA KARADŽIĆA 23
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Sekretar/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Raspisuje konkurs za : Sekretar/ka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, radno vrijeme puno Uslovi: 1. Ima završen pravni fakultet najmanje VII ili VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 CSKP-a) 2. Ima položen stručni ispit 3. Ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) i sledeće dokaze: 1. Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 3.Uvjerenje o stručnom ispitu 4. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti 5.Dokaz o crnogorskom državljanstvu Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije ( ne starije od šest mjeseci) , s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Izbor kandidata se vrši na neodređeno vrijeme. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom, se dostavljaju lično ili neposredno na adresu JU OŠ“Ristan Pavlović“ Pljevlja, ul.Vuka Karađžića broj 37, kao i na mail adresu: skola@os-rpavlovic.edu.me, roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Imenovanje kandidata obaviće se u roku od 15 dana od dana završetka javnog konkursa.
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
201412200529
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/301-285
Fax
052/301-284

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.