OGLASI

Mašinbravar/ka I KV
ELEKTROPRIVREDA CGPLJEVLJA
Pljevlja
27/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/01/2023
Poslodavac
ELEKTROPRIVREDA CGPLJEVLJA
Adresa
VUKA KARADŽIĆA 2
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Mašinbravar/ka I KV
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Pljevlja
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
Uslovi za prijem na radnom mjestu -Srednje stručno obrazovanje, kvalifikacija obima 180 (ECVET) kredita, škola za KV radnike mašinske struke (program u trajanju od 3 godine); -Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod posebnim uslovima rada - povećana buka i vibracije, povećana prašina i gasovi, povećana psihofizička opterećenja, povećana opasnost od alata i predmeta rada; -Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta; -Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene Fotokopije,a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić-Direkcija za ljudske resurse.
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
201412300030
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/204-227
Fax
330-131

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.