OGLASI

Psiholog/škinja
JU DOM STARIH,,PLJEVLJA,,
Pljevlja
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
JU DOM STARIH,,PLJEVLJA,,
Adresa
DUŠANA OBRADOVIĆA BR.20
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Psiholog/škinja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
830
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
1. Oglas je raspisan radi prijema u radni odnos 1 (jednog/jedne) izvršioca/teljice na određeno vrijeme do povratka zaposlene sa bolovanja. 2. Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: - VII-1kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); kvalifikacija visokog obrazovanja specijalista (obima 240 CSPK-a); diplomirani psiholog; - 1 godina radnog iskustva; - licenca za rad. 3. Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: JU Dom starih „Pljevlja“, ul. Dušana Obradovića br. 24, Pljevlja. Kontakt telefon: 052/680 – 481. Napomena: Dokazi koje kandidati/tkinje treba da prilože uz prijavu na oglas su: • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore; • Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili ovjerena fotokopija iste/og; • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu ili ovjerena fotokopija istog; • Licenca za rad u oblasti socijalne i dječje zaštitte ili ovjerena fotokopija iste.
Naziv zanimanja
Psiholog
Broj prijave
201412300284
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Psiholog
Bachelor psihologije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/680-481

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.