OGLASI

Nastavnik matematike
JU GIMNAZIJA ,,TANASIJE PEJATOVIĆ,, PLJEVLJA
Pljevlja
18/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
18/09/2023
Poslodavac
JU GIMNAZIJA ,,TANASIJE PEJATOVIĆ,, PLJEVLJA
Adresa
TRŠOVA BR. 27
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Nastavnik matematike
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Probni rad 3 mjeseca Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. Imaju odgovarajući nivo obrazovanja i oblast (profil) obrazovanja; 2. Imaju položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3. Imaju licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 4. Imaju državljanstvo Crne Gore. Uz prijavu kandidati dostavljaju i sledeće dokaze: 1.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju biometrijske lične karte; 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; 3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koja se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci). Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
201412300429
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor matematike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/356-028
Fax
052/301-308

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.