OGLASI

Samostalni savjetnik/ca III
SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ROŽAJE
Rožaje
22/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/04/2024
Poslodavac
SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ROŽAJE
Adresa
ROŽAJE
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
Samostalni savjetnik/ca III
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Rožaje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Potrebni uslovi: VSS VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, Fakultet zaštite na radu ili dipl.ecc Najmanje 2 godine radnog iskustva, Položen stručni ispit za rad u državnim organima, Položen drugi stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja, Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i uslove utvrđene članom 34 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.List CG" broj, 2/18,34/19,8/21), uz izuzetak da u lokalnom organu može zasnovati radni odnos i lice bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima pod uslovom da isti položi u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Potrebna dokumentacija: Prijava na slobodno radno mjesto; Diploma ili uvjerenje o nivou kvalifikacije obrazovanje; Rješenje o nostrifikaciji inostrane diplome ili uvjerenje, Uvjerenje o radnom iskustvu, Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili fotokopija važeće biometriske lične karte, Uvjerenje od suda da se vodi krivični postupak, Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o izboru kandidata. Gore navedena dokumentacija se predaje ovjerena kod nadležnih organa (opština, sud, notar) u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, kandidati su dužni da specifikuju dokumentaciju navodeći broj dokumenta , datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument. Termin testiranja će biti objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
201502400070
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
087270-290

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.