OGLASI

Direktor/ka
JAVNA USTANOVA MUZEJ I GALERIJA TIVAT
Tivat
22/07/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/07/2022
Poslodavac
JAVNA USTANOVA MUZEJ I GALERIJA TIVAT
Adresa
TRG OD KULTURE BR. 4
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Direktor/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU Muzej i galerija Tivat Trg od kulture br.4 Broj:98/2022 U Tivtu, dana 21.07.2022.godine Na osnovu člana 10 stav 3 Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br.048/17 od 24.11.2017.godine), Odluke o pokretanju postupka za izbor direktora/ke JU Muzej i galerija Tivat br.97/2022 od 20.07.2022.godine, Savjet JU Muzej i galerija Tivat objavljuje JAVNI KONKURS 1.Oglašava se prijem na radno mjesto Direktor/ka u JU Muzej i galerija Tivat na period od četiri godine. 2.Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjenju uslova:: • Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske karte) • Da je lice zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) • Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje iz kaznene evidnecije pribavlja Savjet po službenoj dužnosti ) • Stečeno visoko obrazovanje u nivou najmanje VII1 nivoa kvalifikacije obrazovanja-oblast kulture- u obimu od 240 kredita CSPK-a (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja) • Najmanje pet godina radnog iskustva (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova) • Poznavanje engleskog jezika(dostaviti adekvatan dokaz). 3.Kandidat je obavezan da uz prijavu na javni konkurs priloži Program razvoja Muzeja za period na koji se bira. 4.Prijavu sa ličnom biografijom, kao i kompetnu dokumentaciju( sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa)dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati “Javni konkurs za Direktora/ku JU Muzej i galerija Tivat”, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem na adresu: JU Muzej i galerija Tivat , Trg od kulture br.4, 85320 Tivat. 5.Kontakt osoba za davanje informacija u postupku Javnog konkursa je Bojana Balšić, na kontakt telefon 032/674-591 ili mob.tel.069/480-331. Savjet JU Muzej i galerija Tivat Predsjednica Savjeta Hana Mirkov __________________________
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201682200849
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje engleskog jezika
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/674-591

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.