OGLASI

Savjetnik/ca za administrativne poslove
Javna ustanova Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Tivat
25/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/01/2023
Poslodavac
Javna ustanova Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Adresa
Zagrebačka 13
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Savjetnik/ca za administrativne poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Na osnovu člana 31 Statuta JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/19) direktor JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”, objavljuje JAVNI OGLAS 1. U JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”, oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, jedan/jedna izvršilac/izvršiteljka na određeno vrijeme, rok trajanja 12 mjeseci. 2. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija: • Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte); • Da je lice psihofizički sposobno za vršenje radnog mjesta (kandidat koji je izabran odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja te odluke ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci); • Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne void krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje o kaznenoj evidenciji pribavlja organ po službenoj dužnosti); • Stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja – završen fakultet iz oblasti DRUŠTVENIH NAUKA – (u obimu 240 CSPK-a)(dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou ob razovanja); • Tri godine radnog iskustva (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu); • Poznavanje rada na računaru (dostaviti adekvatan dokaz); 3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati „JAVNI OGLAS – SAVJETNIK/CA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno na portirnici JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat“ ili preporučenom poštom na adresu: JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - TIVAT“, Zagrebačka br.13, Seljanovo, 85320 Tivat. 4.Kontak osoba za davanje informacija o postupku Javnog oglasa je Srđan Krunić, na telefon 067/080-279.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
201682300036
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067/080-279
Fax
000000000

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.