OGLASI

Specijalizant/kinja medicine rada
ZU DOM ZDRAVLJA TIVAT
Tivat
29/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/03/2023
Poslodavac
ZU DOM ZDRAVLJA TIVAT
Adresa
Isatarska 8
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Specijalizant/kinja medicine rada
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Poništava se konkurs objavljen dana 27.03.2023. godine za radno mjesto Specijalizant/kinja medicine rada , 1 izvršilac na neodređeno zbog prestanka potrebe za popunom slobodnog radnog mjesta. Na osnovu čl. 104 stav 3, a u vezi sa čl.102 st.1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (" Sl. list CG " 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20, 8/21 ), a skaldu sa saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore br: 6-112-22-3081/49 od 05.12.2022. godine, ZU Dom zdravlja Tivat, raspisuje : KONKURS I Za odobravanje specijalizacije zdravstvenom radniku za potrebe ZU Dom zdravlja Tivat 1. Jedna specijalizacija iz oblasti medicine rada II Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove: 1. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost. 2. Da imaju završen medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII 1 nivoa okvira kvalifikacija 3. Da imaju položen stručni ispit. 4. Najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita III Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti sledeće dokaze: 1. Fotokopiju ovjerene biometriske lične karte kao dokaz o crnogorskom državljanstvu ili fotokopiju ovjerene lične karte za strance 2. Diplomu odgovarajućeg fakulteta, odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori. 3. Rješenje o izjednačavanju kvalifikacija o visokom obrazovanju izdato od strane Medicinskog fakulteta u Podgorici, ako je kandidiat/kinja završio/la fakultet u inostranstvu 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 5. Dokaz o dužini radnog odnosa ( minimum jedna godina) 6. Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom. 7. Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koje se dodjeljuje specijalizacija. 8. Dokaz o dužini studiranja ( na uvid orginalni indeks ). 9. Uvjerenje o poznavanju stranog jezika ( engleski, francuski, njemački, italijanski) o čemu se dostavlja dokaz nadležne viskoškolske ustanove 10. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izdate od ovlašćene zdravstvene ustanove. 11. Molba 12. CV IV Izbor kandidata vršiće se primjenom uslova i kriterijuma i po postupku propisanim Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ("Sl.list CG" br. 22/16) V Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Odluku o odobravanju specijalizacije direktor zdravstvene ustanove donosi u roku od 7/sedam/ dana od dana prijema rang liste kandidata koju sačinjava Komisija za odobravanje specijalizacija, shodno Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ("Sl.list CG" br. 22/16) Prijave sa dokazima slati na adresu ZU DOM ZDRAVLJA TIVAT, Ul. Istarska br.8, sa naznakom za konkurs. Kontakt telefon 032 671-242.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
201682300180
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/671-242, 032/671-982
Fax
032/671-242
Email
dztivat@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.