OGLASI

Izvršni/a direktor/ica
PARKING SERVIS TIVAT DOO
Tivat
10/01/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
10/01/2024
Poslodavac
PARKING SERVIS TIVAT DOO
Adresa
BONIĆI 1 , TIVAT
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Izvršni/a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
30
Napomena
Vrši se ispravka Oglasa, Javnog konkursa, za Izvršnog direktora Parking Servis doo Tivat, koji je izašao na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 27.12.2023., kao i u dnevnom listu, a koja se odnosi na dio NAPOMENE (uslova koji propisuje Javni konkurs): •Dio iz NAPOMENE u tački 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova treba ukoloniti sledeći stav: “da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad”. •Kao i u tački 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova, alineja 5 treba izmjeniti sledeći stav zbog preciznijeg i jasnijeg razumjevanja: “(dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova)” mijenjamo sa “Dostaviti dokaz (potvrdu/uvjerenje) o neophodnom radnom iskustvu”. •U tački 3. posle riječi “neposredno” dodati “u kancelariju poslovnog sekretara Društva, na zvaničnoj adresi Društva”; •kao I to da se mijenja u istoj tački 3.– “u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa” mijenja se i glasi “u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa”. S tim u vezi, potrebno je i rok za prijavu izmjeniti na 30 dana od dana objavljivanja. Sve ostalo u Oglasu, Konkursu ostaje ne promijenjeno. DOO “PARKING SERVIS ”Tivat, Bonići br . 1 PIB: 03136094 • ŽIRO RAČUN (NLBbanka): 530-29969-25 Telefon: +382 68 801 645 • e-mail: parkingservistivat@gmail.com Crna Gora DOO “Parking servis” Tivat Bonići 1 Odbor direktora Broj: 01- Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO Parking servis Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO Parking servis Tivat objavljuje J A V N I K O N K U R S 1. Oglašava se prijem na radno mjesto izvršni/a direktor/ka u DOO Parking s ervis Tivat, na period od četiri godine. 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova: •da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte) •da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci) •da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično dijelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci) •stečeno visoko obrazovanje - VII1 nivo - kvalifikacije obrazovanja prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, (obim od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove) •najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno osam godina na drugim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova). 3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati „Javni konkurs za Izvršni/a direktor/ka“ DOO Parking servis Tivat, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu Bonići br.1 85320 Tivat sa naznakom za Odbor direktora. 4.Kandidat/kinja za direktora/icu dužan/a je da uz prijavu na konkurs, obavezno dostavi Program rada društva za mandatni period. U suprutnom će se smatrati da nije dostavljena potpuna dokumentacija. 5. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dragana Došljak Frančišković, sekretar Društva, na telefon 068 801 645 od 09 do 13 časova. Napomena: U priloženoj dokumentaciji neophodno dostaviti ovjerene kopije dokumenata. Predsjednik odbora Damir Nikolić
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201682301013
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
068/801-644

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.