OGLASI

Koordinator/ka za saradnju sa poslovnom zajednicom i administrativne poslove
BIZNIS INFO CENTAR DOO
Tivat
10/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
10/06/2024
Poslodavac
BIZNIS INFO CENTAR DOO
Adresa
Luke Tomanovića 2
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Koordinator/ka za saradnju sa poslovnom zajednicom i administrativne poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
1.Opšti i posebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija:  Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti ovjerenu fotokopiju lične karte)  Da je lice zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje za zasnivanje radnog odnosa, koje nije starije od šest mjeseci)  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje iz Kaznene evidencije pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti),  Stečeno visoko obrazovanje (VII1 nivo) završen ekonomski fakultet u obimu od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti OVJERENU fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja)  Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu),  Poznavanje Engleskog jezika (dostaviti adekvatan dokaz),  Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika 2.Prijavu na javni oglas (u slobodnoj formi), CV, ime i prezime kandidata sa adresom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: DOO “Biznis info centar”, Tivat, ul. Luke Tomanovića, br. 2, 85320 Tivat. 3. Sva dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji. 4. Probni rad se utvrđuje u trajanju od mjesec dana. 5.Kontakt telefon: +382 32 783 754 i +382 68 086 551, e-mail: info@bictivat.me 6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati u postupku.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
201682400373
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje engleskog jezika
Zanimanja
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
068/022-278
Email
info@bictivat.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.