OGLASI

referent/kinja-asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom pauk
GLAVNI GRAD PODGORICA KOMUNALNA INSPEKCIJA
Podgorica
28/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/12/2020
Poslodavac
GLAVNI GRAD PODGORICA KOMUNALNA INSPEKCIJA
Adresa
VAKA ĐUROVIĆA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
referent/kinja-asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom pauk
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
12
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
280
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi", br.38/18, 43/18, 06/20 i 10/20) i Odluke Načelnika Komunalne inspekcije Glavnog grada broj D19-100/20-921 od 23. decembra 2020.godine o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, objavljuje J A V N I O G L A S Za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada: Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom ,,Pauk” - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme. Opšti uslovi: - crnogorsko državljanstvo; - navršenih 18 godina života; - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima -da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga/je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Posebni uslovi: -Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,prirodnog ili društvenog smjera); -Najmanje 1 godina radnog iskustva -Položen vozački ispit,,C”kategorije Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: -Prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me) -CV -Dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja -Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima -Fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci) -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (da nije starije od 6 mjeseci) -Dokaz o položenom vozačkom ispitu ,,C” kategorije Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti: -Uvjerenje da kandidata/kinje nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu Provjera znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 050/18). Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 1/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list br.02/18, 34/19 i 38/20), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG br.02/18 i 34/19), Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Sl.list CG-OP” br. 38/18,43/18, 06/20 i 10/20), Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br.47/19) i Odluka o pečatima Glavnog grada(Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 16/19). Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 - Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. NAPOMENA: 1. Kandidati su obavezni da dostave samo dokaze o nivou kvalifikacije obrazovanja koji su propisani u posebnim uslovima oglasa a ne i dokaze o eventualnom naknadnom stručnom usavršavanju. 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata. Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda, tel. 020/447-193 i 020/447-180
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762004403
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-447-180,020-447-193
Fax
-
Email
-

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)