OGLASI

viši/a kontrolor/ka
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Podgorica
13/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/05/2022
Poslodavac
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Adresa
MOSKOVSKA 17A MC1
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
viši/a kontrolor/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
48
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
900
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
-kvalifikacija visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet ili fakultet srodnog usmjerenja) AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA ( Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 513 502, Fax: +382 20 513 503, e-mail: agencija@ano.co.me) raspisuje oglas za upražnjeno radno mjesto VIŠI/A KONTROLOR/KA u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja– 1 izvršilac na neodređeno: USLOVI ZA POSAO: -kvalifikacija visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet ili fakultet srodnog usmjerenja) -Radno iskustvo: minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti osiguranja i finansija -Posebna znanja i sposobnosti: -aktivno znanje engleskog jezika (čitanje, pisanje i konverzacija) -poznavanje rada na računaru Uz prijavu je potrebno dostaviti: •Poslovnu biografiju (CV); •Kopiju biometrijske lične karte; •Dokaz o stečenom obrazovanju (ovjerena kopija diplome); •Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje); •Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave. Rok za prijavu na oglas: 15 dana Napomena: Ako izabrani/a kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ima rok od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u Agenciji da položi stručni ispit. Ukoliko izabrani/a kandidat/kinja ne dostavi Agenciji dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora, ugovor o radu će biti raskinut. Prednosti mogu imati kandidati sa licencom sertifikovanog računovođe i/ili radnim iskustvom na finansijskim poslovima /poslovima interne revizije u društvu za osiguranje a u skladu sa zahtijevanim iskustvom. Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se neposredno na arhivu Agencije ili putem maila agencija@ano.co.me , sa naznakom: Prijava na oglas za radno mjesto mjesto VIŠI/A KONTROLOR/KA u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja. Kandidati mogu dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid prilikom obavljanja intervjua. Poslodavac će obavit intervju. Poslodavac pribavlja dokaz da prijavljeni kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje službe u Agenciji. Kontakt osoba za oglas: Marija Lalović.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762202237
Broj izvršilaca
1
Vještine
Engleski - viši ili konverzacijski nivo
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-513-502
Fax
020-513-503
Email
agencija@ano.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.