OGLASI

muzejski/a pedagog/škinja
JU MUZEJI I GALERIJE PODGORICE
Podgorica
03/08/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/08/2022
Poslodavac
JU MUZEJI I GALERIJE PODGORICE
Adresa
MARKA MILJANOVA 4
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
muzejski/a pedagog/škinja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
-filizofski fakultet ili fakultet likovnih umjetnosti -položen stručni ispit za obavljanje muzejske djelatnosti -stručno zvanje muzejski pedagog -znanje jednog stranog jezika JU MUZEJI I GALERIJE PODGORICE Ul. Marka Miljanova br. 4. Podgorica tel. 020 242- 543 Raspisuje JAVNI OGLAS za sljedeće radno mjesto: Muzejski/pedagog –/škinja 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 12 mjeseci Visoko obrazovanje, VII nivo,podnivo 1(VII1) u obimu od 240 CSPK-a kredita /Fakultet likovnih umjetnosti,Filozofski fakultet/ položeni stručni ispit iz muzejske djelatnosti stručno zvanje muzejski pedagog znanje jednog svjetskog jezika poznavanje rada na računaru 12 mjeseci radnog iskustva. Svi kandidati moraju pored posebnih uslova oglasa ispunjavati i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa. Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji. Oglas je otvoren 3 dana od dana objavljivanja. Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjenosti posebnih i opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa dostavljati u zatvorenoj koverti na adresu: ul. Marka Miljanova br. 4. Podgorica. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762203021
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-242-543
Fax
020-242-543
Email
pgmuzej@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.