OGLASI

glavni/a kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Podgorica
25/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/01/2023
Poslodavac
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Adresa
MOSKOVSKA 17A MC1
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
glavni/a kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1000
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
6
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
-kvalifikacija visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu od najmanje 240 kredita CSPK (Pravni fakultet) Radno iskustvo: -minimum 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima (poželjno radno iskustvo na: poslovima I-stepenog i II-stepenog upravnog postupka, pravnim poslovima u finansjiskim institucijama, pravnim poslovima u regulatornom tijelu) AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA Adresa: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 513 502, Fax: +382 20 513 503 e-mail: agencija@ano.co.me) raspisuje oglas za upražnjeno radno mjesto Glavni/a kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove u Sektoru regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci: USLOVI ZA POSAO: • kvalifikacija visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu od najmanje 240 kredita CSPK (Pravni fakultet) Radno iskustvo: • minimum 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima (poželjno radno iskustvo na: poslovima I-stepenog i II-stepenog upravnog postupka, pravnim poslovima u finansjiskim institucijama, pravnim poslovima u regulatornom tijelu) Posebna znanja i sposobnosti: • aktivno znanje engleskog jezika (čitanje, pisanje i konverzacija) • poznavanje rada na računaru Uz prijavu je potrebno dostaviti: • Poslovnu biografiju (CV); • Kopiju biometrijske lične karte; • Dokaz o stečenom obrazovanju (ovjerena kopija diplome); • Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave. Rok za prijavu na oglas: 15 dana Napomena: Oglas će trajati 15 dana od dana objavljivanja. Ako izabrani/a kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, ima rok od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u Agenciji da položi stručni ispit. Ukoliko izabrani/a kandidat/kinja ne dostavi Agenciji dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora, ugovor o radu će biti raskinut. Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se neposredno na arhivu Agencije ili putem maila agencija@ano.co.me , sa naznakom: Prijava na oglas za radno mjesto Glavni/a kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove u Sektoru regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove. Kandidati mogu dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid prilikom obavljanja intervjua. Poslodavac će obavit intervju. Poslodavac pribavlja dokaz da prijavljeni kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje službe u Agenciji. Kontakt osoba za oglas: Marija Lalović.
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
201762300290
Broj izvršilaca
1
Vještine
Engleski - viši ili konverzacijski nivo
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-513-502
Fax
020-513-503
Email
agencija@ano.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.