OGLASI

direktor/ica
JU NARODNA BIBLIOTEKA RADOSAV LJUMOVIĆ
Podgorica
27/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/11/2023
Poslodavac
JU NARODNA BIBLIOTEKA RADOSAV LJUMOVIĆ
Adresa
NJEGOŠEVA 22
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1000
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
- najmanje kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a, - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka; - najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja i kulture, na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs, ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja; - posjedovanje radnih, stručnih i organizatorskih sposobnosti. Na osnovu člana 24. Zakona o kulturi ("Službeni list Crne Gore", br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/12 od 19.07.2012) i člana 36. Statuta JU NB „Radosav Ljumović“ Podgorica, na sjednici održanoj 03. novembra 2023. godine Savjet JU NB „Radosav Ljumović“ Podgorica je donio odluku da se objavi JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTOR/KE JAVNE USTANOVE NARODNE BIBLIOTEKE “RADOSAV LJUMOVIĆ” PODGORICA Direktor/ka Ustanove bira se na mandatni period od četiri (4) godine. Kandidat za direktor/ke mora ispunjavati slijedeće uslove: - najmanje kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a, - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka; - najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja i kulture, na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs, ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja; - posjedovanje radnih, stručnih i organizatorskih sposobnosti. Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, - Curriculum Vitae - fotokopija biometrijske licne karte, - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu, - Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs donese Plan i program rada i razvoja Biblioteke za mandatni period, koji obavezno sadrži finansijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa. Dokazi o ispunjenosti opštih uslova : - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore - Izvod iz maticne knjige rodjenih ili fotokopija licne karte (kandidati koji posjeduju biomtrijsku licnu kartu, nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu - Uvjerenje o neosudjivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad u državnom organu. - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu Konkurs je otvoren 20 dana od dana oglašavanja. Prijava se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica, Njegoševa br. 22. Prijave sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”Prijava za konkurs za izbor direktor/ke- za Komisiju”, na kojoj se navodi : ime i prezime, adresa i kontakt telefon kandidata. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku Javnog konkursa je Prelević Snežana. Tel. 020 664 715 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
201762304214
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS društvenog smjera
VSS iz oblasti Humanističkih nauka

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-664-715
Email
nbp@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.