OGLASI

izvršni/a direktor/ica
POGREBNE USLUGE DOO
Podgorica
27/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/11/2023
Poslodavac
POGREBNE USLUGE DOO
Adresa
8 MARTA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
izvršni/a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1472
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
‘’POGREBNE USLUGE’’ d.o.o PODGORICA Ul. 8. marta bb Tel.020/634 022 Na osnovu člana 12 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" – Podgorica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/13 od 16.07.2013), člana 20 Statuta ‘’Pogrebne usluge’’ d.o.o Podgorica broj 8425 od 09.12.2021. godine i Odluke Odbora direktora broj 5698 od 23.11.2023. godine, ‘’Pogrebne usluge’’ d.o.o Podgorica objavljuje KONKURS Za izbor i imenovanje Izvršnog direktora ‘’Pogrebne usluge’’ d.o.o Podgorica na mandatni period od četiri godine. Za Izvršnog direktora ‘’Pogrebne usluge’’ Podgorica mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanih zakonom ( član 25 ZoR-a), ispunjavaju i sledeće posebne uslove: -da ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (visoko obrazovanje u obimu od 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a) ; -da ima 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u traženom nivou kvalifikacija. Pored dokaza o ispunjavanju uslova kandidati za Izvršnog direktora Društva, uz prijavu na konkurs, obavezni su dostaviti Program rada Društva za mandatni period. Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja, a izbor kandidata izvršiće se u zakonskom roku. Prijave na konkurs sa dokazima o uspunjavanju traženih uslova i ponuđenim Programom rada Društva kandidati dostavljaju na adresu ‘’Pogrebnih usluga’’ d.o.o Podgorica, Ulica 8.marta bb sa naznakom ’’za konkurs za izbor i imenovanje Izvršnog direktora’’. Dokazi se predaju u originalu ili fotokopiji koja je ovjerena kod nadležnog organa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762305845
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-634-022
Fax
020-634-022
Email
pogrebneusluge@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.