OGLASI

umjetnički/a direktor/ica
JU GRADSKO POZORIŠTE
Podgorica
17/01/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
17/01/2024
Poslodavac
JU GRADSKO POZORIŠTE
Adresa
UL.BOKEŠKA BR.2
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
umjetnički/a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
96
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1000
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
21
Napomena
-kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a, VII1 nivo kvalifikacije, Fakultet dramskih umjetnosti (odsjek: gluma, režija, dramaturgija); -najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs; Javna ustanova „Gradsko pozorište” Podgorica Adresa: Bokeška broj 2, 81 000 Podgorica Broj telefona: 020/665-085, 020/665-087 Mail adresa: info@pgpozoriste.me OGLAŠAVA POTREBU Za: 1.Umjetnički/a direktor/ica, jedan izvršilac/iteljka na određeno vrijeme od 48 mjeseci Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Statutom JU „Gradsko pozorište“ Podgorica: -kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a, VII1 nivo kvalifikacije, Fakultet dramskih umjetnosti (odsjek: gluma, režija, dramaturgija); -najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs; -umjetnik ili stručnjak u kulturi; -posjedovanje radnih, stručnih i organizatorskih sposobnosti. Kandidati/kinje za umjetničkog/u direktora/icu dužni/e su dostaviti Plan i program rada i razvoja Gradskog pozorišta za mandatni period, koji obavezno sadrži finansijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa i Biografiju (CV). Mandat umjetničkog/e direktora/ice traje 4 godine. Kandidati/kinje treba da dostave: -Prijavu za Konkurs; -Biografiju (CV); -Uvjerenje o državljanstvu i Izvod iz matične knjige rodjenih (original dokumenta ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte; -Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; -Diplomu ili Uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (original ili ovjerena kopija); -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak; -Dokaz o radnom iskustvu; -Plan i program rada i razvoja Gradskog pozorišta za mandatni period. Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 21 dan od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Gradsko pozorište je u obavezi da zainteresovanim kandidatima, na njihov zahtjev, dostavi opštu dokumentaciju Gradskog pozorišta koja obuhvata: Izvještaj o radu za prethodnu godinu, Program rada i finansijski plan za godinu u kojoj se sprovodi javni konkurs, Statut, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora, a sve to u cilju boljeg upoznavanja sa radom i funkcionisanjem Gradskog pozorišta. Prijave slati na adresu: JU „Gradsko pozorište“ Podgorica Ulica Bokeška broj 2 81 000 Podgorica Tel: 020/665-085, 020/665-087 Sa naznakom „Za Konkursnu komisiju“
Naziv zanimanja
Režiser
Broj prijave
201762400093
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Glumac
Režiser
Dramaturg

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-665-087,020-665-085
Fax
020-665-087
Email
info@pgpozoriste.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.