OGLASI

samostalni/a referent/kinja za materijalno-finansijske i druge poslove
GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
Podgorica
22/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/04/2024
Poslodavac
GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
Adresa
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 98
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
samostalni/a referent/kinja za materijalno-finansijske i druge poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
524
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 38/18, 43/18, 10/20, 36/21, 05/22, 30/23 i 42/23) i Odluke sekretara Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za materijalno-finansijske i druge poslove poslove, broj D 11-100/24-264, od 02.04.2024.godine, objavljuje J A V N I O G L A S Za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za materijalno-finansijske i druge poslove, 1 izršilac/teljka na neodređeno vrijeme Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: - crnogorsko državljanstvo; - navršenih 18 godina života; - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima; - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Posebni uslovi: -IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja; -Gimnazija, ekonomska ili tehnička škola; -Najmanje tri godine radnog iskustva; -Poznavanje rada na računaru. Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: -prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja konkursa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me); -CV; -dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja; -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); -uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja; -ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci). Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti: -uvjerenje da kandidata/kinje nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", broj 50/18). Popis propisa potreban za postupak provjere: - teorijski dio pisanog testiranja: Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 01/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19, 08/21 i 37/22), Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, broj 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21, 05/22, 30/23 i 42/23). -praktični dio pisanog testiranja: Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19, 08/21 i 37/22), Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19, 086/22, 005/24 i 007/24), Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 040/16, 028/18 i 108/20). Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Ul. Vuka Karadžića 16 - Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. NAPOMENA: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata. Kontakt osoba: Predrag Đurović, tel. 020/447-192, 020/447-193 i 020/447-180.
Naziv zanimanja
Ekonomski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201762401537
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Maturant gimnazije (IV SSS)
Ekonomski tehničar (IV SSS)
SSS tehničkog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-447-193/020-447-180

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.