OGLASI

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA KADROVE, RAD I RADNE OBAVEZE
OPŠTINA ULCINJ- SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Ulcinj
18/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
18/09/2023
Poslodavac
OPŠTINA ULCINJ- SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Adresa
BUL. M. TITA BB
Opština
ULCINJ
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA KADROVE, RAD I RADNE OBAVEZE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Ulcinj
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Ekspertski kadar nivo I, Samostalni/a savjetnik/ca I za kadrove rad i radne odnose, 1 (jedan) izvršilac na neodredjeno vrijeme u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu. Uslovi su: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, u obimu od 240 CSPK-a kredita, dip.pravnik, , položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva. NAPOMENA: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predvidjene članom 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list CG«, br. 2/2018, 34/2019, 8/2021 i 37/2022). - Prijava na slobodno radno mjesto i CV, - da je crnogorski državljanin (dokaz uvjerenje o državljanstvu kandidati koji posjuduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu obavezni da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz MRR, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - uvjerenje o radnom iskustvu u stepenu stručne spreme koja se traži oglasom, - da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz – uvjerenje o zdravstvenom stanju) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat izabran odlukom, dostavlja starješini državnog organa najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke, - da ima propisanu školsku spremu (dokaz – diploma ili uvjerenje – ovjerenu kopiju), - položen stručni ispit za rad u državnim organima (dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja) izuzetno radni odnos u državnom organu može zasnivati i lice bez položenog stručnog ispita pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. - zaposleni kome je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država odnosno jedinica lokalne samouprave ili država, odnosno jedinica lokalne samouprave ima učešće u kapitalu ne može da zasnuje radni odnos u organu i službi organa lokalne uprave u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine. Zaposleni kome je isplaćena otpremina po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom u privrednom društvu, javnoj ustanovi, drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država odnosno jedinica lokalne samouprave ili država odnosno jedinica lokalne samouprave ima učešće u kapitalu, osim zaposlenog koji je lice sa invaliditetom, ne može da zasnuje radni odnos u periodu od godinu dana od dana isplate otpremine. Ograničenje se ne odnosi na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. - Nije osudjivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, (pribavlja organ po službenoj dužnosti), - Provjeru sposobnosti vrši poslodavac pisanim testiranjem i usmenim intervjuom, ocjenjivanjem znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina na osnovu propisanih kriterijuma shodno članu 46. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, i Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovodjenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (»Sl. list CG«, br. 50/18), - Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa, koji sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti Ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanja organa državne uprave, u zavisnosti od vrste obrazovanja, nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se vrši pisano testiranje. Praktični dio pisanog testa podrzumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi javni oglas. Nakon završetka pisanog dijela pristupa se usmenom intervjuu. - O datumu, mjestu i vremenu provjere sposobnosti kandidati će biti obaviješteni najkasnije 5 (pet) dana prije Provjere. - prijavu sa kratkom biografijom i kompletnu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u zatvorenoj koverti na adresu Opština Ulcinj, ul. Bul. »Gjergj Kastrioti Skenderbeu«, sa oznakom za Javni oglas, kontakt telefon 412-926 ili zahtjev predati u Gradjanski biro u zgradi Opštine Ulcinj sa naznakom za Javni oglas.
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
201842300372
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030-412-926

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.