OGLASI

VASPITAČ/ICA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA
NAŠA RADOST JPU
Herceg Novi
26/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/05/2023
Poslodavac
NAŠA RADOST JPU
Adresa
BRANKA ĆOPIĆA 7, HERCEG NOVI
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
VASPITAČ/ICA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Herceg Novi
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Vaspitač/ica, 1 izvršilac/teljka, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme. Uslovi: - Ima završen dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, - Ima položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca), - Ima crnogorsko državljanstvo. Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) i sljedeće dokaze: - Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja (u slučaju da je obrazovna isprava izdata van Crne Gore dostaviti nostrifikaciju diplome), - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, - Uvjerenje o stručnom ispitu-licenca, - Dokaz o državljanstvu. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od šest mjeseci). Izbor se vrši na neodređeno vrijeme. Probni rad na period od tri mjeseca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom koja je navedena u konkursu, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti, sa naznakom “ Za javni konkurs za izbor vaspitača/ice na neodređeno vrijeme" lično ili neposredno na adresu Javna predškolska ustanova „Naša radost“ Herceg Novi, Branka Ćopića 7, 85340 Herceg Novi.
Naziv zanimanja
Vaspitač predškolske djece
Broj prijave
201922300888
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor vaspitanja predškolske djece
Vaspitač predškolske djece

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/397-231
Email
vrticsekretar@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.