OGLASI

VASPITAČ/ICA
DAŠO PAVIČIĆ OŠ JU
Herceg Novi
29/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/11/2023
Poslodavac
DAŠO PAVIČIĆ OŠ JU
Adresa
PUT PARTIZANSKIH MAJKI 12
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
VASPITAČ/ICA
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Herceg Novi
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Vaspitač/ica - 1 izvršilac/teljka, polovina punog radnog vremena, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2024.g. Uslovi: Za vaspitača/icu može biti izabrano lice koje: -dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, - završenu obuku stručnog usavršavanja za rad u osnovnoj školi, - položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca), - bez obzira na radno iskustvo, - ima crnogorsko državljanstvo, - ima opštu zdravstvenu sposobnost, - nije osuđivano za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu. Kandidat je dužan da, uz prijavu na konkurs, dostavi original ili ovjereno uvjerenje o završenoj obuci stručnog usavršavanja za rad u osnovnoj školi i original ili ovjereno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca). Kandidati imaju pravo priložiti dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom “opšti uslovi”. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kao dokaz o državljanstvu može se dostaviti ovjerena fotokopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz o neosuđivanosti za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu dostavlja se uvjerenje da protiv kandidata nije vođen krivični postupak. Konkurs ostaje otvoren 15 dana. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom se dostavljaju neposrednom predajom ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Dašo Pavičić“ Herceg Novi, Put partizanskih majki br. 12, sa naznakom „za konkurs“. Kontakt telefon: 031/324-570 i 031/324-868.
Naziv zanimanja
Vaspitač predškolske djece
Broj prijave
201922302385
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Predškolsko vaspitanje - stepen specijaliste
Bachelor primijenjenih studija za predškolsko vaspitanje
Vaspitač predškolske djece

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/324-570
Email
skola@os-dpavicic.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.