OGLASI

Sekretar/ka Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost
OPŠTINA H.NOVI - SEKRETARIJAT ZA EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST
Herceg Novi
01/05/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/05/2024
Poslodavac
OPŠTINA H.NOVI - SEKRETARIJAT ZA EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST
Adresa
TRG MARŠALA TITA 2, HERCEG NOVI
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
Sekretar/ka Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Vrši se izmjena teksta konkursa, objavljenog 24.04.2024. na sajtu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnoj štampi, za potrebe Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost. Tekst treba da glasi: Služba za upravljanje ljudskim resursima Kabineta predsjednika opštine Herceg Novi, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta iz kategorije visoko rukovodnog kadra Sekretar/ka Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost, 1 izvršilac/teljka koji/a se imenuje na vremenski period od 5 godina Uslovi za popunu radnog mjesta su: - Visoka stručna sprema, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti društvenih nauka, - Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno 8 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, - Položen stručni ispit za rad u državnim organima. Pored navedenih uslova kandidati/kinje treba da ispunjavaju i uslove utvrđene članom 34 stav 1 Zakona o državnim službenicima/cama i namještenicima/cama („Sl.list CG“ broj 002/18, 034/19, 008/21, 37/22) uz izuzetak da u lokalnom organu može zasnovati radni odnos i lice bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima pod uslovom da isti položi u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat/kinja u roku od 8 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata/kinje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Potrebna dokumentacija: - Prijava na slobodno radno mjesto i CV, - Uvjerenje o državljanstvu ili izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci), - Fotokopija lične karte, - Diploma ili uvjerenje o nivou kvalifikacije obrazovanja, - Uvjerenje o traženom radnom iskustvu, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, U organu lokalne uprave ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik/ca prava na penziju, u skladu sa zakonom. Lokalni/a ili državni službenik/ca koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u organu lokalne uprave ili pravnom licu, u periodu od jedne odnosno pet godina od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti, sprovešće se u skladu sa Zakonom o državnim službenicima/cama i namještenicima/cama i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18). Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinja podrazumjeva izradu pismenog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i prijedloga za unaprijeđenje procesa rada u organu. Kandidat/kinja koji ostvari 50% bodova na pismenom testiranju pristupa struktuiranom intervjuu. Konkurs je otvoren 20 dana. Navedena dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, s tim što su kandidati/kinje dužni da specifikuju dokumentaciju navodeći broj dokumenata, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje uz prijavu. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati ime i prezime kandidata/kinje), na adresu: OPŠTINA HERCEG NOVI, Služba za upravljanje ljudskim resursima Kabineta predsjednika opštine, Trg Maršala Tita broj 2, ili direktno na Građanski biro Opštine sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti, kandidati/kinje sa liste kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove javnog konkursa biće obaviješteni preko internet stranice Opštine Herceg Novi (www.hercegnovi.me), link:http://www.hercegnovi.me/sr/2017-03-28-09-4041/2014-10-10-09-24-34, najkasnije pet dana prije dana provjere Kontakt osoba koja daje informacije u vezi konkursa - Staka Kovač, koordinatorka za kadrove, tel: 031/321-052, lokal 415; e-mail: staka.kovac@hercegnovi.me
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
201922400689
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/331-052

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.