OGLASI

Ljekar/ka na specijalizaciji iz fizikalne medicine
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I
Cetinje
12/05/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
12/05/2021
Poslodavac
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I
Adresa
VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
Ljekar/ka na specijalizaciji iz fizikalne medicine
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
 Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:  Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacije;  Položen stručni ispit.  Najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita  Opstu zdravstvenu sposobnost. Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:  Prijavu na Javni konkurs ;  Dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivo kvalifikacije ;  Dokaz o položenom stručnom ispitu;  Dokaz o dužini radnog odnosa (minimum jedna godina)  Licencu za rad  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;  Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;  Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;  Dokaz o dužini studiranja;  Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski,ruski, francuski, njemački, italijanski) o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove ;  Dokaz o crnogorskom državljanstvu;  Kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom (roditeljsko odsusutvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza ( Rješenje Fakulteta ili upisano vrijeme mirovanja studija u indeksu) Rok za prijavu na konkurs je 15. dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata vršiće se prema Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (Sl.list CG br.22/16). Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove, i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za odobravanje specijalizacije, a koji nijesu izabrani mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije. Odluku o odobravanju specijalizacije saglasno Zakonu donosi Direktor , u roku od sedam (7) dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JZU OB DANILO I ul , Vuka Mićunovića bb. 81250 CETINE ili neposredno na arhivi sa naznakom prijava na konkurs za specijalizaciju Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
202062100079
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041/230-441, 041/231-336
Fax
041/231-336

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.