OGLASI

Direktor/ica
J.U.O.Š. ,,LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED
Cetinje
13/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/05/2022
Poslodavac
J.U.O.Š. ,,LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED
Adresa
Peka Pavlovića b.b.
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
Direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
CRNA GORA JU O.Š. „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje Cetinje Na osnovu člana 78 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07, i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21,76/21 i 146/21) i člana 16 Statuta JU O.Š. „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje, Školski odbor raspisuje: Konkurs za izbor direktora/ice Javne ustanove Osnovna škola „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje na period od 4 godine JU OŠ “LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED”,Cetinje Adresa ; Peka Pavlovića bb Telefon 041231-598 Raspisuje konkurs za ; Direktor/ica škole ,1 izvršilac ,na period od 4 (četiri) godine 1. Direktor/ica škole ,1 izvršilac ,na period od 4 (četiri) godine Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu (,,Sl.list Crne Gore“, br.74/19, 59/21, 68/21 i 146/21) i posebne uslove propisane čl. 78 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (,,Sl.list RCG“, br. 64/02, 31/05, 49/07) i (,,Sl.list CG“, br. 45/10,45/11, 36/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21). Uslovi: - da ima najmanje VII1 nivoa nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili izbornog predmeta ili stručnog saradnika, (pedagog,psiholog ili defektolog),u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. -da ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, - licencu za rad u obrazovno- vaspitnim ustanovama -da ima sedam godina radnog iskustva u nastavi -da ima crnogorsko državljanstvo -da ima opštu zdravstvenu sposobnost - da ima uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak Pored opštih i posebnih uslova kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži Program razvoja ustanove. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.Kao dokaz o državljanstvu može se dostaviti ovjerena fotokopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu ,a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazivom opšti uslovi. Prijave na Konkurs se podnose na adresu škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa ili lično, sekretarki u vremenu od 8,00-14,00h svakog radnog dana. Adresa JU OŠ ” Lovćenski partizanski odred” ,Cetinje,Peka Pavlovića bb
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062200115
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-231-598
Fax
041/231-589

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.