OGLASI

Stručni/a saradnik/ca na SPKR
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Cetinje
27/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/01/2023
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Adresa
Bajova 150
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
Stručni/a saradnik/ca na SPKR
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
5 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Nedjeljni broj radnih sati
3
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
KVALIFIKACIJA OBBRAZOVANJA:KONZERVACIJA I RESTAURACIJA POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE:VIŠI KONZERVATOR,KONZERVATOR SAVJETNIK UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE Stari grad - Istorijsko jezgro, Ulica 17, broj 2 Tel. 041/ 231- 506 Na osnovu, člana 106 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 26 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu likovnih umjetnosti i saglasnosti Rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-323/1 od 25. 01. 2023. godine, dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje raspisuje: JAVNI KONKURS Za izbor stručnog osoblja (stručnog saradnika) za studijsku 2022/23 godinu, na određeno vrijeme, (po ugovoru o honorarnom angažovanju), na studijskom programu kako slijedi: SP KONZERVACIJA I RESTAURACIJA 3 (tri) stručna saradnika na Fakultetu likovnih umjetnosti, na Studijskom programu Konzervacija i restauracija, za studijsku 2022/23. godinu, na određeno vrijeme (po ugovoru o honorarnom angažovanju), iz stručno-umjetničke oblasti Konzervacija i restauracija, kako slijedi: I - 1 (jedan) izvršilac: Stručni saradnik za ljetnji semestar studijske 2022/23. godine, (počevši od 13. 02. 2022.g. zaključno sa 30. 06. 2023. godine), za predmete: Konzervacija i restauracija štafelajne slike i polihromne plastike I (IV semestar) - 3 časa vježbi (praksa/Atelje za slike Centra za konzervaciju i arheologiju CG) II - 1 (jedan) izvršilac: Stručni saradnik za ljetnji semestar studijske 2022/23. godine, (počevši od 13. 02. 2023.g., zaključno sa 30. 06. 2023. godine), za predmete: Konzervacija i restauracija drveta,papira,pergamenta i tekstila I (IV semestar) - 3 časa vježbi (praksa/Atelje za papir Centra za konzervaciju i arheologiju CG) III - 1 (jedan) izvršilac: Stručni saradnik za ljetnji semestar studijske 2022/23. godine, (počevši od 13. 02. 2023.g., zaključno sa 30. 06. 2023. godine), za predmete: Konzervacija i restauracija drveta,papira,pergamenta i tekstila I (IV semestar) – 3 časa vježbi (praksa/Atelje za tekstil Centra za konzervaciju i arheologiju CG) Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fakulteta likovnih umjetnosti. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati podnose sledeća dokumenta: - CV – biografija; - Kopiju biometrijske lične karte ili original/ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu; - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak; - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; - Diploma/Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju minimum u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo), odgovarajuće struke za određeni studijski program; - dokaz o posjedovanju stručnog zvanja višeg konzervatora ili konzervatora-savjetnika; - dokaz o minimum 1 godini radnog iskustva u struci; - dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Rok za prijavljivanje kandidata – 8 (osam) dana od dana oglašavanja. Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje, Stari grad - Istorijsko jezgro, Ulica 17, broj 2, sa naznakom - Prijava na konkurs za honorarno angažovanje stručni saradnik SP Konzervacija i restauracija. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062300024
Broj izvršilaca
3
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-231-506
Fax
041-231-506

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.