OGLASI

SEKRETAR/KA - RAČUNOVOĐA/KINJA
J.U.O.Š. ,,BORO VUKMIROVIĆ
Cetinje
03/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/04/2024
Poslodavac
J.U.O.Š. ,,BORO VUKMIROVIĆ
Adresa
RIJEKA CRNOJEVIĆA
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
SEKRETAR/KA - RAČUNOVOĐA/KINJA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Nedjeljni broj radnih sati
10
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU OŠ „Boro Vukmirović“ Rijeka Crnojevića Tel: 067/808-141 RASPISUJE OGLAS ZA: Sekretar/računovođa, 1 izvršilac, radno vrijeme kraće od punog, 10 radnih sati sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2024. godine. Uslovi: • Završen ekonomski fakultet VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) • Stečeno zvanje računovođa • Da nije kažnjavan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova u oblasti računovodstva • crnogorsko državljanstvo; • Poseban uslov za zapošljavanje je probni rad čija se dužina trajanja utvrđuje ugovorom o radu; • Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ „Boro Vukmirović“ Rijeka Crnojevića, sa naznakom za Konkurs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062400115
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-808-141

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.