OGLASI

nastavnik/ca razredne nastave
JU OŠ BOGDAN KOTLICA BOAN
Boan
31/10/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
31/10/2022
Poslodavac
JU OŠ BOGDAN KOTLICA BOAN
Adresa
BOAN
Opština
ŠAVNIK
Naziv radnog mjesta
nastavnik/ca razredne nastave
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Boan
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JUOŠ „BOGDAN KOTLICA” –Boan raspisuje konkurse za radna mjesta: NASTAVNIK/CA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršilac,puno radon vrijeme u PO Bare, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8 .2023.godine -diploma o završenoj stručnoj spremi, VII stepen stručne spreme predviđen za navedeno radno mjesto, podnivo jedan, odnosno podnivo dva ( 240 ili 300 kredita CSPK-a) - ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu, -ovjerena kopija licence za rad u vaspitno – obrazovnim ustanovama, - kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu. - da ima opštu zdravstvenu sposobnost - potvrda da se ne void krivični postupak Probni rad najmanje 3 mjeseca. Trajanje konkursa 15 dana. Napomena: Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati I opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostavljati u formi originala ili ovjerenih fotokopija, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na adresu: JUOŠ “Bogdan Kotlica” Boan, Boan br 2, 81455 Boan, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Br telefona 069 398 131 / 067 229 136 sekretar škole. Neblagovremene I nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Profesor razredne nastave
Broj prijave
202142200032
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Profesor razredne nastave

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
268-175; 069/398-131
Fax
268-129

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.