OGLASI

referent/kinja za voćarstvo
DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju Crne Gore
Andrijevica
09/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/05/2022
Poslodavac
DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju Crne Gore
Adresa
Branka Deletića bb
Opština
ANDRIJEVICA
Naziv radnog mjesta
referent/kinja za voćarstvo
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Andrijevica
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
-Kandidat /kinja za radno mjesto referent za voćarstvo mora ispunjavati Zakonom i Pravilnikom propisane sljedeće uslove: -Crnogorsko državljanstvo; -navršenih 18 godina života; -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; -propisani nivo kvalifikacije obrazovanja IV nivo kvalifikacije obrazovanja ; -najmanje jedna godina radnog iskustva; -da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad i protiv koga/je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Potrebno je da kandidat/kinja za radno mjesto dostavi dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova: -uvjerenje o državljanstvu/fotokopiju biometrijske lične karte; -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; -diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi; -uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga /je čini nedostojnim za rad i protiv koga je/nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti; -CV Prijavu sa kompletnom dokumentacijom propisanom janim oglasom u original ili ovjerenoj fotokopiji,kandidat je dužan da dostavi u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa,neposredno ili putem pošte na adresu:DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju CG sa sjedištem u Andrijevici,ul Branka Deletića b,84320 Andrijevici u zatvorenoj koverti,sa naznakom :"Za javni oglas za popunu radnog mjesta referent za voćarstvo". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti na broj telefona:051-244-445
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202222200025
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
38267215661
Email
marijanamasovic@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.