OGLASI

DIREKTOR/ICA
JUOŠ ,,TRPEZI,, PETNJICA
Trpezi
13/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/05/2022
Poslodavac
JUOŠ ,,TRPEZI,, PETNJICA
Adresa
Trpezi
Opština
PETNJICA
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Trpezi
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Za direktor/icu osnovne škole može biti izabrano lice koje: -Ima najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, nastavnika obaveznog ili izbornog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; -Ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; -Ima sedam godina radnog iskustva u nastavi; -Ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; -Ima Crnogorsko državljanstvo; -Ima opštu zdravstvenu sposobnost. Kandidati/kinja je dužan da uz prijavu na konkurs, priloži i program razvoja ustanove. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti ovjerenu kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu spsobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Izbor se vrši na četiri godine. Svi kandidati/kinje pored posebnih, moraju zadavoljiti i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom ,,opšti uslovi". Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ,,TRPEZI", Trpezi, 84312 Petnjica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202652200034
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/238-348

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.