OGLASI

DIREKTOR/ICA
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA PETNJICA
Petnjica
29/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/11/2023
Poslodavac
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA PETNJICA
Adresa
Petnjica
Opština
PETNJICA
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Petnjica
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Za direktora JU Srednje mješovite škole može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje i uslove predviđene članom 78 stav 6 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Uslovi: - Ima najmanje VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, ispunjava uslove za nastavnika ili stručnog saradnika (pedagog,psiholog ili defektolog) u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju; - Ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustaovama; - Ima 7 godina radnog iskustva u nastavi. Pored navedenih uslova kandidat mora da ispunjava i opšte uslove utvrđene Zakonom o radu koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži Program razvoja ustanove. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljnstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se ne vodi krivični postupak uvjerenje od nadležnog suda koje nije starije od 6 mjeseci. Izbor se vrši na period od 4 godine. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU Srednja mješovita škola Petnjica, Centar 8, broj 17, 84312 Petnjica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt telefon: 051/241-467
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202652300099
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/241-467

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.