OGLASI

Direktor/ica
JU ,, Centar za kulturu ,, Gusinje
Gusinje
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
JU ,, Centar za kulturu ,, Gusinje
Adresa
Begluci b.b.
Opština
GUSINJE
Naziv radnog mjesta
Direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Gusinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
Posebni uslovi: -Visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a VII-1 - VSS nivo kvalifikacije, pravni ili ekonomski fakultet -Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima sa visokom stručnom spremom -Poznavanje rada na računaru -Položen stručni ispit za rad u državnim organima -Posebno će se cijeniti radno iskustvo stečeno na rukovodećim poslovima iz oblasti kulture, učešće u organizaciji kulturno-umjetničkih aktivnosti, poznavanje engleskog jezika. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: -Crnogorsko državljanstvo; -Navršenih 18 godina života; -Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; -Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; -Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: -Dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja; -Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu; -Ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci) -Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (da nije starije od 6 mjeseci) -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima -Prijavljeni kandidati su dužni da uz prijavu podnesu Program razvoja Centra za kulturu Gusinje Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti -Uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo oje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.Prijavu sa biografijom kao I kompletnu original ili ovjerenu fotokopiju dokumentacije (sve dokaze o uslovima za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 20. dana od objavljivanja javnog konkursa u zatvorenoj koverti (sa natpisom: JAVNI KONKURS - za potrebe JU ,,Centra za kulturu” Gusinje, ime i prezime kandidata sa adresom) neposredno pisarnici JU ,,Centra za kulturu” Gusinje ili preporučenom poštom na adresu JU ,,Centar za kulturu” Gusinje, ulica Bosanska br.21, 84326 Gusinje.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
202732100070
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067/668-134

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.