OGLASI

samostalni/a referent/kinja za održavanje lokalnih puteva i asfaltnih površina
KOMUNALNO DOO TUZI
Tuzi
02/08/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
02/08/2021
Poslodavac
KOMUNALNO DOO TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
samostalni/a referent/kinja za održavanje lokalnih puteva i asfaltnih površina
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
436
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Za Samostalni/a referent/kinja za održavanje lokalnih puteva i asfaltnih površina mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove: Posebni uslovi su: • Građevinski inženjer, visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja) • Jedna godina radnog iskustva • Poznavanje albanskog jezika • Poznavanje rada na računaru • Položen ispit za vozača “B” kategorije Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije: • Uvjerenje o državljanstvu • Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte) • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad • Fotokopiju vozačke dozvole Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Samostalni/a referent/kinja za održavanje lokalnih puteva i asfaltnih površina, putem pošte ili direktno na arhivi Društva. Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati. Komunalno doo Tuzi vrši ispravku oglasa koji je bio objavljen dana 30.07.2021godine za radno mjesto samostalni/a referent/kinja u dijelu profesionalni uslovi i nakon promjene glasi Diplomirani inženjer građevinarstva ,ostali uslovi oglasa ostaju nepromjenjeni
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS)
Broj prijave
202812100073
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-073-295/020-875-129
Email
info@komunalno-tz.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.