OGLASI

samostalni/a referent/kinja za pravne poslove i ljudske resurse
KOMUNALNO DOO TUZI
Tuzi
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
KOMUNALNO DOO TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
samostalni/a referent/kinja za pravne poslove i ljudske resurse
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
436
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Za Samostalni/a referent/kinja za pravne poslove i ljudske resurse mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove: Posebni uslovi su: • Pravni fakultet, visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VlI -1 nivo kvalifikacije obrazovanja) • Jedna godina radnog iskustva • Poznavanje rada na računaru • Poznavanje albanskog jezika Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije: • Uvjerenje o državljanstvu • Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte) • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad • Uvjerenje o radnom iskustvu Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Samostalni/a referent/kinja za pravne poslove i ljudske resurse, putem pošte ili direktno na arhivi Društva. Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
202812100074
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-073-295/020-875-129

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)