OGLASI

higijeničar/ka
KOMUNALNO DOO TUZI
Tuzi
08/11/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
08/11/2021
Poslodavac
KOMUNALNO DOO TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
higijeničar/ka
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Tuzi
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
284
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Za Higijeničar/ka mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove: Posebni uslovi su: • Dio ili završeno osnovno obrazovanje (I-1/1-2 nivo kvalifikacije obrazovanja) • Bez radnog iskustva Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije: • Uvjerenje o državljanstvu • Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte) • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Higijeničar/ka, putem pošte ili direktno na arhivi Društva. Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
Broj prijave
202812100129
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-073-295/020-875-129
Email
info@komunalno-tz.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.