OGLASI

radarski/a poslužilac/teljka
MINISTARSTVO ODBRANE
Golubovci
22/06/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/06/2022
Poslodavac
MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
Opština
GOLUBOVCI
Naziv radnog mjesta
radarski/a poslužilac/teljka
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Golubovci
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Posebna znanja i vještine: završena elektrotehnička srednja škola Ministarstvo odbrane, na osnovu člana 5 stav 2 Pravilnika o načinu prijema lica u službu u Vojsci Crne Gore i rezervni sastav Vojske i načinu izbora kadeta („Službeni list Crne Gore“, broj 18/18), raspisuje J A V N I O G L A S Za prijem 5 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, i to na sljedeća formacijska mjesta: 1. Mehaničar/ka za vazduhoplov i motor, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac, 2. Mehaničar/ka za vazduhoplov i motor, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac, 3. Mehaničar/ka za vazduhoplovnu opremu i naoružanje, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac, 4. Mehaničar/ka za vazduhoplovnu opremu i naoružanje, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac i 5. Radarski/a poslužilac/teljka, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac. OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: 1) da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države; 2) da nijesu mlađi od 18 godina; 3) da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci; 4) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti, u skladu sa standardima koje utvrđuje Ministarstvo; 5) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom; 6) da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; slobode i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa; 7) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 8) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti; 9) da im u poslednje tri godine prije prijema u službu u Vojsci nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i 10) da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci. POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta: 1) za formacijska mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4 i 5 potreban je IV nivo kvalifikacije obrazovanja, i to formacijska mjesta pod rednim brojevima 1, 2 završenu mašinsku srednju školu, a formacijska mjesta pod rednim brojevima 3, 4 i 5 završenu elektrotehničku srednju školu. Lice koje se prima u službu u Vojsci u svojstvu vojnika/kinje po ugovoru na dan podnošenja prijave ne može biti starije od 25 godina. II Za lica koja ispunjavaju opšte i posebne uslove oglasa, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene, fizičke i psihološke sposobnosti, bezbjednosnu provjeru i intervju. UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU U VOJSCI CRNE GORE 1) Sa licem koje je izabrano za prijem u službu u Vojsci, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, zaključuje se ugovor o službi u Vojsci na period od godinu dana, sa mogućnošću da se naredni ugovor može zaključiti na period od tri godine; 2) Lice koje bude primljeno u službu u Vojsci, upućuju se na odgovarajuću obuku u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore i u obavezi je da istu uspješno završi. ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu školovanja i ovjerenu kopiju diplome o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja); - ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, za formacijska mjesta gdje je to predviđeno kao poseban uslov; - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova formacijskih mjesta i - biografiju (CV). Prijave, uz koje nijesu priložena sva tražena dokumenta, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati. Napomena: Kandidati se mogu prijaviti na više pozicija, što navode u prijavi. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS Lica koja se prijavljuju na javni oglas, prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane – Direktorat za upravljanje ljudskim resursima, Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica, sa naznakom “Za javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru”. JAVNI OGLAS JE OTVOREN ZAKLJUČNO SA 07.07.2022. GODINE. Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-327, radnim danima od 09,00 do 14,00 časova. C R N A G O R A MINISTARSTVO ODBRANE P R I J A V A na javni oglas za popunu upražnjenih formacijskih mjesta vojnika/kinja po ugovoru u Vojsci Crne Gore _________________________________________________________________________________________ (Ime, ime oca, prezime) ___________________________________ _________________________________ (jedinstveni matični broj) (mjesto rođenja) ___________________________________ _________________________________ (mjesto prebivališta) (državljanstvo) ________________________________________________________________________________________ (Naziv završene škole i zanimanje) Prijavljujem se na: *upisati broj i naziv formacijskog mjesta, jedinicu i mjesto službovanja *navesti po prioritetima, ukoliko se prijavljujete za više pozicija ___________________________________ ____________________________ (e-mail) (broj telefona) ___________________________________ (Adresa stanovanja) U _____________________________2022. godine ____________________________ (mjesto i datum) (potpis) Ul. Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica Tel: 020/483 554 i 483 482 Web: www.gov.me/mod ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu školovanja i ovjerenu kopiju diplome o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja); - ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, za formacijska mjesta gdje je to predviđeno kao poseban uslov; - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova formacijskih mjesta i - biografiju (CV). Prijavna dokumentacija se šalje na adresu: Ministarstvo odbrane – Direktorat za upravljanje ljudskim resursima, Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica, sa naznakom “Za javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru”. Rok za podnošenje prijavne dokumentacije: od 22.06. do 07.07.2022. godine. Ul. Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica Tel: 020/483 554 i 483 482 Web: www.gov.me/mod
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202892200045
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/483-327

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.