Kako se prijaviti, koji biznis se finansira, koji su opravdani troškovi?

07/11/2019

Podjela bespovratnih sredstava za samozapošljavanje izazvala je veliko interesovanje nezaposlenih lica u Crnoj Gori. Prvi poziv, vrijedan 1,2 miliona eura, otvoren je do 27. novembra, do 15 časova. Zavod za zapošljavanje, njegovi koordinatori projekta, javnosti predstavljaju “Program grantova za samozapošljavanje”, uslove i način korišćenja.

Minulih dvadesetak dana održane su trodnevne informativne radionice, po svim područnim jedinicama Zavoda. Informativni seminari počeli su 21. oktobra, a završavaju se u petak, 8. novembra. Obuka je usmjerena na oblasti: vještine za biznis, upravljanje, planiranje u biznisu, komunikacija u biznisu, elektronsko poslovanje, finansije, zakonodavni okvir, i pravila korišćenja sredstava EU.

Po dobijanju potvrde da je završio trodnevnu radionicu nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta lično kod koordinatora za samozapošljavanje u područnoj jedinici ili birou rada u optštini u kojoj ima prebivalište.

Osim marketinških aktivnosti, na sajtu Zavoda za zapošljavanje, za potencijalne korisnike granta, postavljene su, po rubrikama, sve važne informacije: Uputstvo za učešće u program, Potrebna dokumentacija za podnosioce predloga, Aktuelnosti, te Pitanja i odgovori. Zainteresovani nezaposleni najčešće pitaju ko ima pravo na grant, koji su troškovi u programskoj aktivnosti opravdani,koje se biznis ideje mogu finansirati…

Izdvajamo neka od dostavljenih pitanja i odgovora:

Da li je trošak upisnine u advokatsku komoru opravdan trošak ?

U dokumentu „Smjernice za podnosioce prijedloga projekta“, na strani 8 – 10 navode se  prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.

Trošak upisnine za članstvo u organizacijama nije prihvatljiv trošak sa stanovišta finansiranja iz bespovratnih sredstava.

Projekat traje maksimum 10 mjeseci, na koji način će se poslovne aktivnosti planirati i ograničiti na ovaj period?

U dokumentu „Smjernice za podnosioce prijedloga projekta“ navodi se: trajanje projekta ne može biti kraće od šest mjeseci, niti duže od 10 mjeseci. Podrazumijevajuće je da se, u navedenom roku, sredstva iz dodijeljenog granta angažuju u sprovođenju biznis plana, pri čemu je krajnji rok završetka aktivnosti 31.12. 2020. godine. Shodno “Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje – Aneks H navodi se da će korisnik održati svoje zaposlenje sa punim radnim vremenom i plaćati poreze najmanje 12  mjeseci od dana registracije djelatnosti.

Da li je moguće da dvije ili više nezaposlenih osoba koje registruju firmu i  ispunjavaju uslove za program podrške osnuju jednu firmu i svi se tamo zaposle ?                                  

U okviru poziva samo jedna nezaposlena osoba može predati priijedlog projekta i može dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 3.000 do 7.500 eura.

Da li studenti imaju pravo da konkurišu za bespovratna sredstva ?

U Smjernicama je preciziran prvi od kriterijuma za prihvatanje podnosioca projekta: da bude nezaposleno lice neprekidno registrovano na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje šest mjeseci u kontinuitetu prije objave Poziva za dostavljanje prijedloga projekta.

Na osnovu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, nezaposlenim licem ne smatra se student  osnovnih studija, u skladu sa posebnim zakonom.

Da li se otvaranje web stranice, sajta za određene usluge računa u biznis ideju ?

U dokumentu „Smjernice za podnosioce prijedloga projekta“ na str. 7, pod tačkom 4.1.2 Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti za koje se može podnijeti prijava, navodi se da prijedlozi projekta mogu uključiti ideju u svim sektorima i granama, osim onih za koje je navedeno da su neprihvatljive.

 

Podsjetimo, prijedlozi projekata mogu uključiti biznis ideju u svim sektorima i granama, osim:

-organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih djelatnosti;

-proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

-proizvodnja pića sa visokim sadržajem alkohola i žestokih pića;

-proizvodnja duvanskih proizvoda;

-proizvodnja i distribucija oružja;

-proizvodnja korišćenjem tehnologije koje zagađuju životnu okolinu (kao što su vazduh, voda, zemljište i druga zagađenja);

-proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim i

-aktivnosti finansiranja političkih partija i religioznih organizacija.

Da li su troškovi adaptacije poslovnog objekta, opravke i kupovine novih uređaja prihvatljivi u Programu grantova za samozapošljavanje ?

 U prihvatljive troškove, između ostalih, spadaju i sljedeći troškovi, (Smjernice za podnosioce prijedloga projekta str 8.) i to: kupovinu mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan. U prihvatljive troškove ulaze i kupovina polovne opreme, ali samo ako se radi o opremi koja prelazi vrijednost bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju, a neophodna je za obavljanje djelatnosti za koju se potražuju bespovratna sredstva. Oprema ne smije da bude starija od pet godina i mora imati dokaz o godini proizvodnje. Opravka postojećih uređaja i adaptacija poslovnog objekta nije prihvatljiv trošak.