Kod 53 poslodavca zaposleno 67 lica sa invaliditetom

13/04/2016

U periodu od 1. januara. do 31. marta 2016. godine, 53 poslodavca je ostvarilo pravo na subvenciju zarade za zapošljavanje 67 lica sa invaliditetom (15 lica je zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme, a 52 na određeno vrijeme).

Po tom osnovu poslodavcima je uplaćeno 18.301 euro – navedeno je u tromjesečnom Izvještaju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, prezentovanom 12. aprila, na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje.

Po riječima načelnice Fonda Slavice Radusinović mijenja se struktura poslodavaca koji koriste ovu vrstu subvencija. Umjesto dominantnih nevladinih organizacija koje se bave statusom lica sa invaliditetom, sve je više javnih ustanova, akcionarskih, dioničarskih  i ortačkih društava, lokalnih samouprava.

Sredstva će biti uplaćena u narednom periodu, nakon dostavljanja dokaza o isplati zarada licima sa invaliditetom.

Poslodavcima, kojima je priznato pravo na subvenciju zarade, prije izvještajnog perioda, uplaćena su sredstva u iznosu od  207.543,78 eura, što ukupno  iznosi 225.844,87  eura.

Pravo na subvenciju – učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom je odobreno za devet poslodavaca, kod kojih će biti angažovano devet lica sa invaliditetom.

​Novac će   biti   uplaćen   nakon   dostavljanja   dokaza  o  angažovanju asistenata u radu zaposlenih lica sa invaliditetom i isplati naknade za njihovo angažovanje.

Poslodavcima, kojima je priznato pravo na navedenu subvenciju u periodu prije izvještajnog perioda uplaćeno je 16.725 eura.

Upravni odbor ZZZ upoznat je sa mišljenjem Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom odložene Odluke o dodjeli sredstava na ime subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom, s posebnim osvrtom na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Zaključeno je da treba objektivno i realnije koncipirati planove, uvezivati i argumentovati sa procjenama svih članova tima – ne ispunjavati želje. Prilagođavanje se odnosi na radno mjesto, a ne na zadovoljavanje ličnih potreba. Ukazano je da treba praviti razliku između opremanja firme i radnog mjesta.

Nadležna komisija obavljeće i kontrolnu funkciju. Upravni odbor Zavoda ponovo je apelovao da se krene u izradu regulative kojom će se na jedinstven način normirati asistencija u nastavi, kući i na radu.