Koncept cjeloživotnog učenja, usljed pandemije Covid-19, opet počeo da dobija na značaju

09/10/2020

Pandemija uslovljena korona virusom značajno je uticala na svijest ljudi o digitalizaciji društva. Koncept „Digitalnog doba“ na kojem počivaju strateški pravci razvoja društva 21. vijeka, čini se da je iz teorije ušao u praksu. Usljed pandemije Covid-19 koncept cjeloživotnog učenja opet počeo da dobija na značaju. Biće neophodno kreiranje fleksibilnih programa u cilju jačanja ključnih kompetencija građana ne bi li se pokušao zaustaviti trend gubitka radnih mjesta. Ovo su samo neki od zaključaka sa nedavno održanog, putem Zoom platforme, panela “Uticaj pandemije Covid-19 na budući razvoj sistema obrazovanja odraslih – ključni izazovi”, održanog u okviru internacionalne konferencije projekta „EPALE“.

Ukazano je i na tržište rada koje će neminovno da se promijeni, a sa njim i tražnja i ponuda kadrova. Sektor obrazovanja odraslih doživio je nagle promjene i prekide u svom funkcionisanju tokom pandemije Covid 19 – kazao je pomoćnik direktora u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja Dragan Marović na panelu.

Dragan Marović

Ukazujući na značaj usavršavanja odraslih, uključujući različita osposobljavanja i učenja na radu, Marović je kazao da su upravo programi Zavoda prepoznati kao neophodno sredstvo koje može da doprinese povećanju zaposlenosti i podsticanju konkurentnosti.

-Kao centralna institucija na tržištu rada Zavod realizuje brojne programe, primjerene različitim ciljnim grupama, i nastoji da u što većoj mjeri uskladi odnos ponude i tražnje.  Nezaposlena lica, posebno ona koja su u najnepovoljnijoj situaciji prilikom zapošljavanja, stiču stručne vještine potrebne za obavljanje poslova u okviru zanimanja: informatičke i preduzetničke vještine, strane jezike i sl.

Posljednjih deset godina posredstvom Zavoda, kroz ove programe, uključeno je gotovo 14.000 lica. Programi se realizuju u saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih i poslodavcima a finansira ih Zavod za zapošljavanje.

-Budući da njihovo funkcionisanje bilo stopirano ili redukovano u vrijeme pandemije, prije svega u cilju očuvanja zdravlja ljudi i poštovanja mjera, to je uslovilo da neki od programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, koje Zavod realizuje, budu odgođeni za vrijeme nakon epidemije.

oo

-U skladu sa tim, Zavod je poredložio da u budžetu za narednu godinu bude opredijeljeno dva miliona eura za finansiranje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, prevashodno namijenjenih podizanju nivoa digitalnih vještina i kompetencija, u cilju povećanja zapošljivosti, odnosno održanja i povećanja zaposlenosti, za najmanje 1.600 nezaposlenih lica sa naše evidencije – objasnio je pomoćnik Marović i dodao da je Zavod i u okolnostima izmijenjenog načina funkcionisanja uspio da sprovede aktivnosti na realizaciji dva programa osposobljavanja.

– Riječ je o programima, »Osposobljavanje za samostalan rad« i »Osposobljavanje za rad kod poslodavca«, koji su u toku, i u koje je uključeno po 250 lica, odnosno ukupno 500 lica sa evidencije nezaposlenih. Pored toga Zavod je aktivno uključen u realizaciju projekta »Ublažavanje učinka COVID 19 u svijetu rada u Crnoj Gori«, koji realizuje Međunarodna organizacija rada u saradnji sa britanskim Good Governance fondom. Projektne aktivnosti u osnovi se odnose na: kreiranje inovativnih intervencija posebno za mlade i osobe sa invaliditetom, jačanje kompatibilnosti baza podataka Zavoda za zapošljavnje, Centara za socijalni rad, Poreske uprave, Fonda PIO i drugih relevantnih institucija, revidiranje internih i eksternih postupaka Zavoda uključujući osnovne korake prema digitalizaciji, kako bi se odgovorilo na COVID19 – precizirao je on.

unnamed

Posjedovanje digitalnih znanja i vještina, odnosno digitalnih kompetencija biće sve veća dominantna potreba na tržištu rada.

– Svako radno mjesto je i do sada, u većoj ili manjoj mjeri zahtijevalo, odnosno definisalo potrebu posjedovanja znanja i vještina iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Znamo da je jedan od preduslova ka većem stepenu zapošljivosti upravo posjedovanje informatičkih znanja i vještina.  Zavod za zapošljavnje, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja kroz programe obrazovanja i osposobljavanja, pruža mogućnost licima sa naše evidencije da steknu znanja i vještine iz ove oblasti. Međutim, u susret novim tehnologijama, u uslovima promjene načina rada, nadogradnja postojećih i sticanje novih znanja i vještina biće evidentna potreba i kod zaposlenih  lica – zaključio je pomoćnik ZZZ Dragan Marović.

EPALE konferenciju, koja je okupila predstavnike sistema obrazovanja odraslih, tržišta rada, privrede i turističke ekonomije, je organizovao Centar za stručno obrazovanje kao EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru.