Konkurs za realizaciju Programa “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”

10/04/2023

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs za realizaciju Programa “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad” za 2023. godinu.           

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca za realizaciju Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« (u daljem tekstu: Program) možete preuzeti ovdje.

Program podrazumijeva otvaranje privremenih netržišnih radnih mjesta, radi obavljanja poslova socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih društveno korisnih poslova u oblastima od javnog interesa. 

Realizacija Programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti i povećanju zapošljivosti za 396 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod), koja su na tržištu rada u riziku od socijalne isključenosti, i to: lica bez ili sa završenom osnovnom školom, lica koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu i/ili nezaposlenih žena (u daljem tekstu: učesnici).

Zapošljavanjem na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do četiri mjeseca, učesnici treba da steknu znanja, održe i unaprijede radne vještine, kako bi se povećala njihova zapošljivost na otvorenom tržištu i ublažio rizik od socijalne isključenosti.

Uslovi konkursa

Da bi se smatrao prihvatljivim za realizaciju Programa poslodavac mora da ispunjava uslove za izvođača programa. Uslovi su utvrđeni Programom (Poglavlje I, tačka 2.6).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija).

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju Programa ocjenjivaće Komisija primjenom sljedećih kriterijuma izbora korisnika sredstava – izvođača programa: »Značaj programa«, »Relevantnost predloga programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«, utvrđenih Programom (Poglavlje III, tačka 1).

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti primjenom navedenih kriterijuma izbora je 100, dok je minimalan broj bodova 19,92.

Komisija će na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjeniti zahtjeve za realizaciju Programa, a zatim utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju dužine trajanja programa i/ili broja učesnika.

Izbor učesnika izvršiće izvođači programa iz kategorije nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u Program.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 900.000,00 €, od kojih se najmanje 50% opredjeljuje za finansiranje socijalnih programa javnog rada, a preostala sredstva za finansiranje programa humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Komisija zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja zahtjeva koji ispunjavaju uslove za realizaciju  programa socijalnog sadržaja preusmjeri raspoloživa sredstava iz te u drugu grupu programa od javnog interesa i obrnuto. Prednost pri raspodjeli preusmjerenih sredstava imaće programi sa većim brojem podnijetih zahtjeva za realizaciju javnog rada.

Zavod će podržati realizaciju programa javnog rada, u najdužem trajanju od četiri mjeseca. Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa javnog rada zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou iznosi do 568,07€ po učesniku programa javnog rada.

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa javnog rada, sa pratećim prilozima (1, 2, 3 i 4), podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zzzcg.me.

Prilozi:

 • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1), možete je preuzeti ovdje.
 • Izjava partnera (Prilog 2), možete je preuzeti ovdje.
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete ga preuzeti ovdje.
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva  za realizaciju Javnog rada možete preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Statut podnosioca zahtjeva – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2022. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja („Sl. list CG”, broj 145/21) – original ili kopija originala.

Ukoliko Program realizujete u saradnji sa partnerom/ima neophodno je podnijeti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu partnera u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Statut partnera  – original ili kopija originala.

Zahtjev za realizaciju javnog rada, sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka, u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

 • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 28.04.2023. godine. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se dostaviti Zavodu do 15 h.

Informacije

Komisija neće ocjenjivati:

 • Administrativno neusaglašene zahtjeve (neblagovremene i nepotpune zahtjeve);
 • Neopravdane zahtjeve (zahtjeve podnijete od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača, koju Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Zavod i izvođači programa zaključiće ugovore kojima će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije Programa. Pri zaključivanju ugovora uvažavaće se ograničenja propisana odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG”, broj 3/20 i 38/20).

Pitanja u vezi podnošenja zahtjeva na konkurs za realizaciju programa javnog rada mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: javniradovi@zzzcg.me od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja do dana 28.04.2023. godine.