Konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za samostalan rad”

08/03/2023

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs za realizaciju Programa »Osposobljavanje za samostalan rad« za 2023. godinu

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca za realizaciju Programa »Osposobljavanje za samostalan rad« (u daljem tekstu: Program) koji možete preuzeti ovdje.

Realizacija Programa treba da doprinese povećanju zapošljivosti i zaposlenosti za 300 nezaposlenih lica sa stečenim III i IV nivoom obrazovanja kojima je nedostatak radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije nivoa obrazovanja prepreka u zapošljavanju(u daljem tekstu: učesnik). Učesnici će se uz podršku mentora (jedan mentor za najviše tri učesnika) osposobljavati u realnom radnom okruženju, u trajanju od šest mjeseci. Realizacijom Programa, učesnici će steći radno iskustvo i unaprijediti znanja,vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu.

Uslovi konkursa

Da bi se smatrao prihvatljivim za realizaciju Programa poslodavac mora da ispunjava uslove za izvođača programa. Uslovi su utvrđeni Programom (Poglavlje I, tačka 2.6).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija). U postupku obrade Komisija će, između ostalog, izaći na teren iostvariti neposredan uvid u prostorne, tehničke i kadrovske kapacitete za realizaciju Programa.

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju Programa ocjenjivaće Komisija primjenom sljedećih kriterijuma izbora korisnika sredstava –  izvođača programa: »Značaj programa«, »Djelotvornost programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«, utvrđenih Programom (Poglavlje III, tačka 1).

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti primjenom navedenih kriterijuma izbora je 100, dok je minimalan broj bodova 8,94 ili 9,94.

Komisija će na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocijeniti zahtjeve za realizaciju Programa, a zatim utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Izbor učesnika izvršiće izvođači programa iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u Program.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva za finansiranje Programa iznose 1.023.000,00€.

Zavod će finansijski podržati realizaciju Programa u trajanju od šest mjeseci. Učešće Zavoda u finansiranju programa, zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou iznosi 568,07€ po učesniku. Učešće Zavoda u finansiranju programa za vrijeme njegovog trajanja ne može prelaziti iznos od 3.408,42 € po učesniku programa.

Zavod će podržati realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od šest mjeseci, za najviše:

 • pet učesnika, kod jednog korisnika sredstava – preduzetnika, mikro i malog pravnog lica;
 • 10 učesnika kod jednog korisnika sredstva – srednjeg i velikog pravnog lica;
 • pet učesnika kod jednog korisnika sredstava – izvođača programa iz javnog sektora.

Minimalna finansijska podrška Zavoda u realizaciji Programa na nivou jednog izvođača je 3.408.42 €, dok je maksimalna finansijska podrška na nivou jednog izvođača 34.084,20 €.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje Programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv. de minimis pomoć. Pomoć dodijeljena jednom korisniku, u periodu od tri fiskalne godine za redom, koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, sa pratećim prilozima (1,2,3 i 4), podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zzzcg.me.

Prilozi:

 • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1); možete je preuzeti ovdje.
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara; možete je preuzeti ovdje.
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3); možete je preuzeti ovdje.
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2022. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („Sl.list CG”,broj 145/21)- original ili kopija originala;

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka, u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakomKomisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

 • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24.03.2023. godine. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se dostaviti Zavodu do 15h.

Informacije

Komisija neće ocjenjivati:

 • Administrativno neusaglašene zahtjeve (neblagovremene i nepotpune zahtjeve);
 • Neopravdane zahtjeve (zahtjeve podnijete od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa osposobljavanja za samostalan rad, koju Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Zavod i izvođači programa zaključiće ugovore kojima će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad. Pri zaključivanju ugovora uvažavaće se ograničenja propisana odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG”, broj 3/20 i 38/20).

Dodatna pojašnjenja u vezi sa podnošenjem zahtjeva za realizaciju Programa mogu se dobiti na brojeve telefona: 020/ 405-251, 020/405-255 i 020/405-244.