Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za zapošljavanje”

08/09/2022

Na osnovu člana 44 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( »Sl. list Crne Gore, br. 24/19) za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje« za 2022. godinu, raspisuje se konkurs broj 05/22- 18733 koji možete preuzeti ovdje.

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca koji će, kroz program podsticaja za zapošljavanje, zaposliti u najkraćem trajanju od šest mjeseci lica iz evidencije o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).  

Program je namijenjen licima do 40 godina života koja su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica, ženama koje su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica ili licima koja su u evidenciji duže od 12 mjeseci. U program se može uključiti nezaposleno lice koje pripada najmanje jednoj od tri navedene grupe nezaposlenih lica (u daljem tekstu: učesnik). Planirana je realizacija programa za 44 nezaposlena lica iz ciljne grupe Programa “Podsticaji za zapošljavanje” za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program). Poslodavci će izvršiti izbor  učesnika programa iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u programe.

Uslovi konkursa

Program je namijenjen poslodavcima koji ispunjavaju uslove utvrđene Programom (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.4. Izvođači programa) dostupnim na adresi: http://www.zzzcg.me.

Zahtjev za realizaciju programa mogu podnijeti poslodavci iz privatnog sektora:

 • koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u sektoru usluga smještaja i ishrane, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva na konkurs;
 • koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja i
 • koji su imali najmanje pet zaposlenih prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa i koji, u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za realizaciju ovog programa, nijesu smanjivali broj zaposlenih.

Pored navedenih uslova, zahtjev mogu podnijeti poslodavci spremni da sa učesnicima programa zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose  75.000 €.

Učešće Zavoda u finansiranju  programa zavisi od broja učesnika programa  i na mjesečnom nivou, iznosi 568,07 € po učesniku, što je na nivou ukupnog troška minimalne zarade.

Zavod će podržati realizaciju programa u trajanju od tri mjeseca, za najviše tri učesnika kod jednog poslodavca – korisnika sredstava. Minimalno učešće Zavoda u finansiranju programa kod jednog poslodavca iznosi 1.704,21€, a maksimalno učešće 5.112,63 € .

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv (de minimis pomoći). Pomoć dodijeljena jednom korisniku u period od tri fiskalne godine za redom koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Vrijeme, način i mjesto podnošenja zahtjeva

Konkurs za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa je 23.09.2022. godine u 15 h.

Zahtjev za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje podnosi se na propisanom obrascu (OZ).

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2021. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („ Sl. list CG”, broj 83/16) – original ili kopija originala;
 • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1); možete preuzeti ovdje.
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara; možete je preuzeti ovdje.
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3); možete je preuzeti ovdje.
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4); možete ga preuzeti ovdje,
 • Nacrt ugovora o realizaciji programa (Prilog 5). možete ga preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje (OZ), možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za realizaciju programa sa navedenom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka i u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom Komisiji za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

 • Pun naziv  i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Kriterijumi izbora izvođača programa

Zahtjevi za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje ocjenjivaće se na osnovu Programom utvrđenih kriterijuma izbora:

 • Značaj programa
 • Održivost programa
 • Konkurentnost opštine sprovođenja programa

Način primjene navedenih kriterijuma izbora pri ocjenjivanju zahtjeva za realizaciju programa takođe je, utvrđen Programom (Poglavlje III Kriterijumi, tačka 1 Kriterijumi izbora izvođača programa) .

Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), obrađuje i na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjenjuje zahtjeve za realizaciju programa, a zatim utvrđuje listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može u postupku izbora izvođača programa, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Informacije

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa podsticaja za zapošljavanje, koju  Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Pitanja u vezi podnošenja zahtjeva na konkurs za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: osposobljavanje@zzzcg.me, od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja do dana 23.09.2022. godine.