Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za zapošljavanje”

09/03/2022

Na osnovu člana 44 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore, br. 24/19) za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje« za 2022. godinu, raspisuje Konkurs broj: 05/22- 3498 koji možete preuzeti ovdje

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca koji će, kroz program podsticaja za zapošljavanje, zaposliti u najkraćem trajanju od šest mjeseci lica iz evidencije o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).  

Program je namijenjen licima do 40 godina života koja su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica, ženama koje su duže od tri mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica ili licima koja su u evidenciji duže od 12 mjeseci. U program se može uključiti nezaposleno lice koje pripada najmanje jednoj od tri navedene grupe nezaposlenih lica (u daljem tekstu: učesnik). Planirana je realizacija programa za 88 nezaposlenih lica iz ciljne grupe Programa “Podsticaji za zapošljavanje” za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program). Poslodavci će izvršiti izbor  učesnika programa iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u programe.

Uslovi konkursa

Program je namijenjen poslodavcima koji ispunjavaju uslove utvrđene Programom (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.4. Izvođači programa) dostupnim na adresi: http://www.zzzcg.me.

Zahtjev za realizaciju programa mogu podnijeti poslodavci iz privatnog sektora:

 • koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u sektoru usluga smještaja i ishrane, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva na konkurs;
 • koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja i
 • koji su imali najmanje pet zaposlenih prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa i koji, u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za realizaciju ovog programa, nijesu smanjivali broj zaposlenih.

Pored navedenih uslova, zahtjev mogu podnijeti poslodavci spremni da sa učesnicima programa zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 150.000,00 €.

Učešće Zavoda u finansiranju  programa zavisi od broja učesnika programa  i na mjesečnom nivou, iznosi 568,07 € po učesniku, što je na nivou ukupnog troška minimalne zarade.

Zavod će podržati realizaciju programa u trajanju od tri mjeseca, za najviše tri učesnika kod jednog poslodavca – korisnika sredstava. Minimalno učešće Zavoda u finansiranju programa kod jednog poslodavca iznosi 1.704,21€, a maksimalno učešće 5.112,63 € .

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv (de minimis pomoći). Pomoć dodijeljena jednom korisniku u period od tri fiskalne godine za redom koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Vrijeme, način i mjesto podnošenja zahtjeva

Konkurs za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa je 22.03.2022. godine u 15 h.

Zahtjev za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje podnosi se na propisanom obrascu (OZ).

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2021. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („ Sl. list CG”, broj 83/16) – original ili kopija originala;
 • Izjava podnosioca zahtjeva ( Prilog 1), možete je preuzeti ovdje;
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara, možete je preuzeti ovdje;
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete je preuzeti ovdje;
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje;
 • Nacrt ugovora o realizaciji programa (Prilog 5), možete ga preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje (OZ), možete preuzeti ovdje.

Program Podsticaji za zapošljavanje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za realizaciju programa sa navedenom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka i u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom Komisiji za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

 • Pun naziv  i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Kriterijumi izbora izvođača programa

Zahtjevi za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje ocjenjivaće se na osnovu Programom utvrđenih kriterijuma izbora:

 • Značaj programa
 • Održivost programa
 • Konkurentnost opštine sprovođenja programa

Način primjene navedenih kriterijuma izbora pri ocjenjivanju zahtjeva za realizaciju programa takođe je, utvrđen Programom (Poglavlje III Kriterijumi, tačka 1 Kriterijumi izbora izvođača programa) .

Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), obrađuje i na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjenjuje zahtjeve za realizaciju programa, a zatim utvrđuje listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može u postupku izbora izvođača programa, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Informacije

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa podsticaja za zapošljavanje, koju  Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Pitanja u vezi podnošenja zahtjeva na konkurs za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: osposobljavanje@zzzcg.me, od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja do dana 22.03. 2022. godine.