Konkursi za izbor izvođača javnih radova i obrazovanja i osposobljavanja odraslih

03/03/2017

Zavod za zapošljavanje, shodno odlukama Upravnog odbora, danas 3. marta 2017, je objavio četiri konkursa: za izbor izvođača obrazovanja i osposobljavanja odraslih i izvođača tri javna rada. Konkursi su otvoreni 15 dana.

Sprovođenje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih podrazumijeva aktivnosti kojima se licu koje traži zaposlenje pruža mogućnost da, kroz ovaj program, stekne kvalifikaciju za prvo zanimanje, inovira znanja u okviru istog zanimanja i nivoa obrazovanja, prekvalifikuje se i stekne kljućne vještine.

Saglasno Akcionom planu zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017. godinu, Programom rada Zavoda za tekuću godinu predviđena je realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih za 300 nezaposlenih lica i opredijeljena sredstva u iznosu od 295.000 eura, od kojih 265.000 eura za finansiranje programa sticanja stručnih kvalifikacija i 30.000 eura za finansiranje programa sticanja ključnih vještina.

Ciljnu grupu ovih programa čine lica sa neadekvatnim znanjima i vještinama, suficitarnih zanimanja, dugoročno nezaposleni, pripadnici RE populacije, korisnici novčane naknade i drugih socijalnih davanja, kao i druga lica pripremljena za uključivanje u ovu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

Objavljen je Konkurs za izbor izvođača javnog rada »Personalni asistent«. Prepoznajući značaj doprinosa razvoju socijalnog servisa za lica sa invaliditetom, Zavod već osam godina realizuje program ovog javnog rada. Cilj programa je pružanje pomoći u obavljanju osnovnih životnih funkcija licima sa invaliditetom u centrima  i udruženjima, kao i radna i socijalna uključenost nezaposlenih. Iskustva u realizaciji ovog programa nedvosmisleno ukazuju na njegovu višestruku korist, kako, za same korisnike i njihove roditelje,  tako i za ostalu djecu koja se od najranijeg uzrasta senzibilišu za prihvatanje različitosti, što je jedan od ključnih uslova za sprečavanje diskriminacije.

Program javnog rada »Personalni asistent«, realizuje se u saradnji sa javnim i civilnim sektorom. Njegovim sprovođenjem biće zaposleno 280 lica sa evidencije Zavoda, na period od četiri mjeseca. Za tu namjenu opredijeljeno je 300.000 eura.

Prepoznajući značaj socijalno – psihološke podrške i pomoći starim i socijalno ugroženim licima Zavod za zapošljavanje počev od 2005. godine realizuje program javnog rada »Njega starih lica«. Cilj ovog programa je pružanje pomoći  starim licima u stanju socijalne potrebe i podizanje kvaliteta njihovog života, kao i radna i socijalna uključenost nezaposlenih lica.

Program javnog rada »Njega starih lica« realizuje se u saradnji sa opštinama, javnim ustanovama, opštinskim organizacijama Crvenog krsta Crne Gore i civilnim sektorom.

Programom rada Zavoda za 2017. godinu planirana su sredstva za finansiranje javnog rada »Njega starih lica«, u iznosu od 50.000 eura, za zapošljavanje 50 lica iz evidencije Zavoda, na period od četiri mjeseca. Kroz taj program biće pružena pomoć za najmanje 230 starih osoba u stanju socijalne potrebe..

Objavljen je i konkurs za izbor izvođača javnih radova u oblasti zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa.

Očekivani rezultati konkursa su zapošljavanje najmanje 260 lica iz evidencije Zavoda, na određeno vrijeme, u trajanju od tri mjeseca. Procjena je da će biti realizovano najmanje 40 programa od javnog interesa. Za tu namjenu opredijeljeno je 210.000 eura.

Konkurs za izbor izvodjaca obrazovanja i osposobljavanja odraslih br. 0301-2329

Konkurs za izbor izvodjaca javnog rada “Personalni asistent” br.0301-2328

Obrazac Zahtjeva za realizaciju javnog rada možete preuzeti ovdje

Konkurs za izbor izvodjaca javnog rada “Njega starih lica” br. 0301-2330

Obrazac Zahtjeva za realizaciju javnog rada možete preuzeti ovdje

Konkurs za izbor izvodaca javnih radova u oblasti zastite zivotne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa br.0301-2327

Obrazac Zahtjeva za realizaciju javnog rada možete preuzeti ovdje